Nowosci Wydawnictw Uczelnianych i Naukowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
tel. (0-32) 59 69 15
tel. centr. (0-32) 58 24 41, 58 82 11 w. 16-36 
(sekretariat), 18-60, 11-72 (kolportaż)
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/jednostki/ogólne
e-mail: wydawus@us.edu.pl.

Chemia

Buhl Franciszek, Chwistek Małgorzata, John Ewa, Kwapulińska Gertruda, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej (Przewodnik dla studentów I roku biologii), wyd. III, 1997, ss. 100, format B5, zł 5, skrypt.
Mrowiec Henryk, Materiały do zajęć konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii, 1997, ss. 88, format B5, zł 5, skrypt.
Astronomia
Pańków Maria, Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii, wyd. II rozszerzone, 1997, ss. 196+ wklejka, format B5, zł 10, skrypt.

Fizyka

Bojarski Zbigniew, GĄsior Eugeniusz, PajĄk Lucjan (kom. red.), „Archiwum nauki o materiałach”, 1997, t. XVIII, nr 3, ss. 153-232, format B5, zł 5, kwartalnik.
Bojarski Zbigniew, GĄsior Eugeniusz, Pająk Lucjan (kom. red.), „Archiwum nauki o materiałach”, 1997, t. XVIII, nr 4, ss. 233-304, format B5, zł 5, kwartalnik.
Siemaszko Marek, Badanie mechanizmów rozpadu wysoko wzbudzonych stanów jąder złożonych z powłoki sd, 1997, ss. 92, format B5, zł 5, praca habilitacyjna.

Bibliologia

Tokarska Anna, Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku, 1997, ss. 204, format B5, zł 11, monografia.

Filozofia

Bańka Józef, Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, 1997, ss. 300, format B5, zł 14, monografia.
Bańka Józef (red.), „Folia Philosophica”, 1997, t. XV, ss. 160, format B5, zł 8, wydawnictwo ciągłe.
Dembiński Bogdan, Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej, 1997, ss. 212, format B5, zł 12, praca habilitacyjna.

Historia

Kaczanowicz Wiesław, Cesarz Probus (276-282 n.e.), 1997, ss. 132+wklejki, format A5, zł 6, monografia.

Językoznawstwo

Arabski Janusz, Łyda Andrzej, Czasowniki angielskie. Słownik, 1997, ss. 494, format B5, zł 30.
Bekisz Wiktor, Fontański Henryk, Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej, 1997, ss. 164, format B5, zł 9, skrypt.
Blicharski Michał, Fontański Henryk (red.), Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, t. I, 1997, ss. 160, format B5, zł 8, monografia.
Frysztacka-Szkróbka Urszula, Developing Communicative Competence of English as a Foreign Language by Training Creative Thinking, 1997, ss. 138, format B5, zł 7, monografia.
Żmigrodzka Bożena, Testament jako gatunek tekstu, 1997, ss. 108, format B5, zł 6, monografia.

Literaturoznawstwo

Banasiowa Teresa, Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630, 1997, ss. 152, format B5, zł 9, monografia.
Jarrett David, Rachwał Tadeusz, Sławek Tadeusz, Geometry, Winding Paths and the Mansions of Spirit. Aesthetics of Gardening in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 1997, ss. 204, format B5, zł 12, monografia.
Kalaga Wojciech, Rachwał Tadeusz (eds.), The Wild and the Tame. Essays in Cultural Practice, 1997, ss. 128, format B5, zł 7, monografia.
Malicki Jan, Rott Dariusz (red.), Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety, 1997, ss. 148, format B5, zł 8, monografia.
Malicki Jan przy współudziale Wilczka Piotra (red.), Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, 1997, ss. 108, format B5, zł 6, monografia.
Nitka Małgorzata, Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardsons Clarissa, 1997, ss. 124, format B5, zł 7, monografia.
Opacka Anna (red.), Interpretacje i metodologie. Studia z dydaktyki literatury polskiej, 1997, ss. 96, format B5, zł 5, skrypt.
Pyzik Teresa (red.), Literatura w kształceniu i wychowaniu. Z teorii i praktyki, ss. 116, format B5, zł 6, monografia.
VETTER Daniel, Islandia albo krótkie opisanie wyspy Islandyji (opracował i wstępem opatrzył Dariusz Rott), 1997, ss. XXXI + 56, format A5, zł 5.

Nauki o polityce

Gruz Maria, Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury. Studium ekonomiczne, 1997, ss. 236, format B5, zł 13, praca habilitacyjna.
Łomiński Bogdan (red.), Bezpieczeństwo państw Europy. Koncepcje i problemy lat 90., 1997, ss. 132, format B5, zł 9, monografia.
Sielski Jerzy, Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej, 1997, ss. 152, format B5, zł 8, praca habilitacyjna.
Smejda Maria (red.), Niektóre ekonomiczne bariery wejścia Polski do Wspólnot Europejskich, 1997, ss. 88, format B5, zł 5, monografia.

Nauki o sztuce

Kubica-Skarbowska Maria (red.), Pedagogika fortepianowa. Materiały pokonferencyjne, 1997, ss. 72, format A5, zł 4, monografia.

Pedagogika

Kempa Grażyna, Aktywność wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku w latach 1848-1939, 1997, ss. 64, format B5, zł 4, monografia.
ŁUSZCZUK Władysława (red.), „Chowanna”, 1997, R. XXXIX (L), t. 1 (8), ss. 108, format B5, zł 7, półrocznik.
ŁUSZCZUK Władysława (red.), „Chowanna”, 1997, R. XXXIX (L), t. 2 (9), ss. 116, format B5, zł 7, półrocznik.
Michalewska Maria Teresa, Moroz Henryk (red.), Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych., 1997, ss. 192, format B5, zł 5, monografia.
Moroz Henryk (red.), Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego, 1997, ss. 132, format B5, zł 7, monografia.

Psychologia

John-Borys M. Maria (red.), Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech, 1997, ss. 216+ wklejki, format B5, zł 12, skrypt.
Ratajczak Zofia przy współudziale Spendla Zbigniewa (red.), „Psychologia. Badania i Aplikacje”. t. 1: Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psycho-logii i etyki, 1997, ss. 136, format B5, zł 7, wydawnictwo ciągłe.
Stanik Jan M. (red.), Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa, 1997, ss. 128, format B5, zł 6, monografia.

Socjologia

Bukowska-Floreńska Irena przy współudziale Rusek Haliny (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne. t. 1: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną narodową i regionalną, 1997, ss. 180, format B5, zł 10, monografia.
Lewowicki Tadeusz, Ogrodzka-Mazur Ewa (red.), Osobowość i społeczne funkcjonowanie młodzieży regionu Podbeskidzia, 1997, ss. 144, format B5, zł 7, monografia.

Matematyka

Dłotko Tadeusz, GER Roman, Kulpa Władysław i inni (kom. red.), „Annales Mathematicae Silesianae”, Vol. 11, 1997, ss. 100, format B5, zł 5, wydawnictwo ciągłe.
Ger Joanna, Kurs matematyki dla chemików, 1997, wyd. II poprawione, ss. 464, format B5, zł 16, skrypt.

Geologia

Ciesielczuk Justyna, Jabłońska Mariola, KozŁowski Kazimierz, Geologia dla studentów geografii, 1997, ss. 236, format B5, zł 10, skrypt.
Jania Jacek, Froehlich Wojciech (red.), „Landform Analysis”, Vol. 1, 1997, ss. 82, format A4, zł 8, wydawnictwo ciągłe.
Karwowski Łukasz (red.), „Geologia”, t. XIV, 1997, ss. 152+wklejka, format B5, zł 8, wydawnictwo ciągłe.
Morawiecka Iwona, Piping Karst in the Pleistocene Raised Beaches of South-West England and South Wales, 1997, ss. 112+ wklejki, format B5, zł 7, monografia.
Tyc Andrzej, Wpływ antropopresji na procesy krasowe Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na przykładzie obszaru Olkusz Zawiercie. „Kras i Speleologia”. Numer specjalny 2, 1997, ss. 180+ wklejki, format B5, zł 9, monografia.

Geografia

Augustyniak Michał, Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii, 1997, ss. 116+wklejka, format B5, zł 6, monografia.
Magda Krystyna, Zróżnicowanie przestrzenne świadomości zagrożeń dla zdrowia mieszkańców wybranych miast województwa katowickieg, 1997, ss. 120, format B5, zł 7, monografia.
Szczypek Tadeusz (red.), „Geographia. Studia et Dissertationes”, t. XXI, 1997, ss. 192, format B5, zł 10, wydawnictwo ciągłe.

Prawo

Agopszowicz Antoni, Gilowska Zyta, Taniewska-Peszko Maria, Zarys prawa samorządu terytorialnego, wyd. III zaktualizowane i poprawione, 1997, ss. 236, format B5, zł 15, skrypt.
MarszaŁ Kazimierz (red.), „Problemy Prawa Karnego”, 1997, t. 22, ss. 132, format B5, zł 7, wydawnictwo ciągłe.
Tyszkiewicz Leon, Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej,1997, ss. 204, format A5, zł 8, monografia.

Nauki techniczne

Kiepas Andrzej (red.), Wiedza o technice. Wybrane problemy. Przewodnik metodyczny dla studentów, 1997, ss. 56, format A5, zł 2, skrypt.
Kotarski Wiesław, Some problems of optimal and Pareto optimal control for distributed parameter systems, 1997, ss. 96, format B5, zł 5, praca habilitacyjna.
Surowiak Zygmunt (red.), „Prace Wydziału Techniki”, t. 30: Ferroelektryki tlenowo-oktaedryczne, 1997, ss. 345, format B5, zł 17, wydawnictwo ciągłe.
Inne
Jacques Derrida. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. Tadeusz Rachwał, 1997, format A5, ss. 132.
Ryszard Kapuściński. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. Marek S. SzczepaŃski, 1997, format a5, ss. 48.

REDAKCJA WYDAWNICTW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

20-708 Lublin, ul. Konstantynów 1 
tel. 0-81/ 525-71-66 (Kolportaż)
0-81/ 524-18-09, 524-18-27, 
524-17-98 (Centrala) fax 0-81/524-12-46 
internet: rwkul@zeus.kul.lublin.pl

„Acta mediaevalia”, t. X, ss. 240, 10, zł (historia, filozofia).
„Acta mediaevalia”, t. XI, ss. 142, 8, zł (historia, filozofia).
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. LXVII, ss. 432, 12, zł (historia).
Biblia Lubelska: Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłum., wstęp i komentarz H. Langkammer OFM, ss. 160, 10, zł (teologia).
Biblia Lubelska: Księga Jeremiasza. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłum., wstęp i komentarz ks. L. Stachowiak, ss. 264, 15, zł (teologia).
Derdziuk E. ks., Mnisi iroszkoccy. Św. Kolumban Młodszy - ewangelizacja Europy, ss. 192, 11, zł (teologia, historia).
Doyle A., Gussmann E., An Ghaeilge. Podręcznik języka irlandzkiego, wyd. II, ss. 448, 17, zł (językoznawstwo).
„Ethos”, nr 4(40), ss. 360, 4,5 zł (teologia, filozofia)
Gotfryd J., Nowaczyński P. (red.), Sacrum w literaturach słowiańskich, ss. 456, 14, zł (literaturoznawstwo).
Iwosa-Ivosse K., Przeminęło, odeszło w milczeniu. O Karlu Dedeciusie, ss. 268, 12, zł (powieść).
Jak rozumieć Pismo Święte, t. 9: Tronina A. ks., Panie, abym przejrzał. Ślepota i niewidomi w Biblii, ss. 164, 8, zł (teologia).
Jan Paweł II naucza, t. XII: Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze, red. t. Styczeń SDS, ks. J. Nagórny, ss. 432, 18, zł (teologia, filozofia).
Jeden Pan, jedna wiara, t. VI: Adamiak E., Błogosławiona między niewiastami. Maryja w femini- stycznej teologii Cathariny Halkes, ss. 180, 7, zł (teologia).
Jeden Pan, jedna wiara, t. VII: Majewski J., Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA, ss. 200, 8, zł (teologia).
Jędrzejewski S. SDB, U korzeni zła. Rdz 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej, ss. 196, 8, zł (teologia).
Kalinowski J., Poszerzone serca. Wspomnienia, ss. 368, 13, zł (pamiętnik).
Kleparski G. A., Theory and Practice of Historical Semantics and Early Modern English Synonyms of Girl/Young Woman, ss. 280, 14, zł (językoznawstwo).
Kondracki A. SDB, Bibliści polscy 1997, ss. 60, 4, zł (teologia).
Kopeć J. J. CP, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku, ss. 500, 20, zł (teologia).
Kopeć J. J. CP (red.), Eucharystia. Misterium - ofiara - kult, ss. 228, 10, zł (teologia).
Kowalczyk S. ks., Filozofia Boga, wyd. IV dodruk, ss. 352, 11, zł (filozofia).
Kowalczyk S. ks., Metafizyka ogólna, ss. 228, 13, zł (filozofia).
Kozłowski S., Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej kraju, województwa i gminy, wyd. I dodruk, ss. 116, 5, zł (ekologia).
Kryczka P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, ss. 332, 13, zł (socjologia).
KukoŁowicz T., Nowak M. (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, ss. 404, 20, zł (pedagogika).
Lameński L., Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1886. Rzeźbiarz polski w Rzymie, ss. 340, 17, zł (historia sztuki).
Panas W., Tyszczyk A. (red.), Literatura w kręgu wartości: Interpretacje aksjologiczne, ss. 344, 12, zł (literaturoznawstwo).
Łukaszuk-Piekara M., „niby ja”. O poezji Białoszewskiego, ss. 200, 10, zł (literaturoznawstwo).
Misiurek J. ks., Nowak A. J. OFM, PopŁawski J. M. ks. (red.), Mistrzynie świętości i prawdy. Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, ss. 216, 10, zł (teologia).
Misztal H. ks., Polskie prawo wyznaniowe. Część I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, wyd. I dodruk, ss. 376, 12, zł (prawo, prawo kanoniczne).
Nagórny J. ks., Posłannictwo chrześcijan w świecie. Tom I: Świat i wspólnota, ss. 440, 19, zł (teologia).
Nagórny J. ks., Derdziuk A. OFMCap (red.), Człowiek - sumienie - wartości. Materiały z sympozjum. KUL, 2-3 XII 1996 r., ss. 212, 10, zł (teologia).
Nagórny J. ks., Wróbel J. SCJ (red.), Veritatem facientes. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka, ss. 456, 15, zł (teologia).
Napiórkowski S. C. OFMConv (red.), A Bliźniego swego ... Materiały z sympozjum „Św. Maksymilian - Żydzi - masoni”, ss. 176, 8, zł (teologia)
Niemiec H. ks., Rozum wobec wartości. Podstawy filozofii moralności Josepha de Financea, ss. 184, 9, zł (filozofia).
Nowak A. J. OFM, Osobowość sakramentalna, wyd. II zmienione, ss. 136, 8, zł (teologia, psychologia).
Nowak A. J. OFM (red.), Tajemnica snu, ss. 128, 6, zł (psychologia).
Ołdakowska-Kuflowa M., Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, ss. 208, 10, zł (literaturoznawstwo).
Ostrihanska Z., Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, ss. 200, 10, zł (pedagogika).
Otrębski W., Szansa na społeczną akceptację. Wybrane uwarunkowania rodzinne poziomu adekwatności osobowej młodzieży z upośledzeniem umysłowym, ss. 188, 10, zł (psychologia).
Pałucki J. ks. (red.), Mistrz i Przyjaciel. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza, ss. 308, 16, zł (historia).
Podraza A., Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia, ss. 120, 5, zł (nauki o polityce).
Popławski J. M., Kaspra Drużbickiego teologia krzyża, ss. 252, 12, zł (teologia).
Reale G., Historia filozofii starożytnej. I: Od początków do Sokratesa, przeł. E. I. Zieliński, wyd. I dodruk, ss. 500, 15, zł (filozofia).
Reale G., Historia filozofii starożytnej. II: Platon i Arystoteles, przeł. E. I. Zieliński, wyd. I dodruk, ss. 600, 15, zł (filozofia).
Rebeta J. (red.), Zagadnienia praw rodziny. XII Dni Praw Człowieka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ss. 140, 5, zł (socjologia, prawo).
Rire au thtre. Textes runis et prsents per Halina Sawecka, ss. 168, 11, zł (nauki o sztuce).
Rusecki M. ks., CisŁo M. ks. (red.), Jezus eucharystyczny, ss. 368, 15, zł (teologia).
Seweryn D., „... jak tam zaszedłeś”. Mickiewicz w szkole klasycznej, ss. 144, 8, zł (literaturoznawstwo).
Sienkiewicz Jan Wiktor. Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, ss. 320 + 198 il., 25, zł (historia sztuki).
Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, przeł. J. Merecki, ss. 264, 14, zł (filozofia).
Steuden S., Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe, ss. 280, 12, zł (psychologia).
Strzelecki R., Droga teatru. Działalność sceniczna w wyższych seminariach duchownych w Polsce 1948-1988, ss. 304, 14, zł (nauki o sztuce).
Styk M. B., Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918, ss. 260, 12, zł (nauki o sztuce).
Szram M. ks., Chrystus - Mądrość Boża według Orygenesa, ss. 356, 17, zł (teologia).
Szubartowska A. A., Kulturowy wymiar katechezy w nauczaniu Jana Pawła II, ss. 220, 10, zł (teologia).
Szymik S. ks. (red.), Biblia o Eucharystii, ss. 224, 12, zł (teologia).
Szwarc U., Przesłanie Rdz 49 i Pwt 33. Studium literacko-egzegetyczno-historyczne, ss. 276, 12, zł (teologia).
Trela J. ks., Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim, ss. 324, 12, zł (teologia).
„Vox Patrum”, nr 30-31 (1996), ss. 680, 24, zł (teologia, historia).
Welcz A., Rachunek całkowy w kierunku zastosowań ekonomicznych, ss. 60, 5, zł (matematyka)
Witaszek G. CSsR, Życie społeczne w Biblii, ss. 344, 10, zł (teologia).
Witaszek G. CSsR (red.), Biblia o rodzinie, wyd. I dodruk, ss. 112, 7, zł (teologia).
Witaszek G. CSsR, Suchy J. ks. (red.), Prorocy dzisiaj. Refleksje studentów nad tekstami ksiąg prorockich, ss. 272, 10, zł (teologia).
Witczyk H. ks., „Pokorny wołał i Pan go wysłuchał” (Ps 34, 7a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, ss. 480, 15, zł (teologia).
Zarzycki S. t. SAC, Dietricha von Hildebranda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca, ss. 436, 12, zł (teologia, filozofia).
Zdybicka Z. J. ss. (red.), Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin, 20-25 sierpnia 1996, ss. 800 + 32 fot., 30, zł (filozofia).
ZióŁek J. (red.), Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, ss. 220, 11, zł (historia)
Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, t. XI: Solik D. S. ss., Stelmach B. t. ss., Boromeuszki trzebnickie, Kasperek t. G. ss., Boromeuszki mikołowskie, ss. 244 + mapy, 15, zł (historia).

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. (0-81) 537-53-04, tel./fax (0-81) 537-53-02

Biologia

JAROCKA Małgorzata (red.), Ogród Botaniczny UMCS. Przewodnik dydaktyczny, 1997, ss. 152, zł 10, podręcznik.
URBANOWICZ Zygmunt, Słównik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego, 1997, ss. 334, zł 28, słownik.

Ekonomia

KUREK Witold (red.), Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwa, 1997, ss. 170, zł 14, monografia.
MASŁYK-MUSIAŁ Ewa (red.), Polish Women in the Business World, 1997, ss. 171, zł 12, monografia.
POMORSKA Alicja (red.), Główne problemy zarządzania finansami w warunkach transformacji polskiej gospodarki, 1997, ss. 154, zł 12, monografia.
TOKARZEWSKI Tadeusz (red.), Przemiany gospodarki żywnościowej i lokalnej, SiM XI, 1997, ss. 168, zł 10, monografia.

Filologia Polska i Słowiańska

BUCZYŃSKI Mieczysław, Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich, RS 13, 1997, ss. 434, zł 20, monografia.
PLISIECKI Janusz (red.), Sztuka. Nauczyciel. Uczeń, 1997, ss. 230, zł 15, monografia.
SKUBALANKA Teresa, Ze studiów nad dawną i współczesną polszczyzną, 1997, ss. 206, zł 16, monografia.
STĘPNIK Krzysztof, Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej, 1997, ss. 205, zł 16, monografia.
WIŚNIEWSKA HALINA (red.), Wokół szkoły i nauczyciela(wyd. II), 1997, ss. 160, zł 12, podręcznik.

Filologie Obce

JAROSZ Jadwiga (red.), Język rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii, 1997, ss. 415, zł 24, podręcznik.

Filozofia i Socjologia

BĄK Tadeusz Władysław, Katolicka nauka społeczna i jej interpretacja w Polsce w latach 1958-1989 (cz. 1) SDK, 1997, ss. 140, zł 12, monografia.
CACKOWSKI Zdzisław, Ból. Lęk. Cierpienie, 1997, ss. 316, zł 20, monografia.
CACKOWSKI Zdzisław, Rozum między chaosem a „Dniem Siódmym” porządku, 1997, ss. 316, zł 20, monografia.
HOSTYŃSKI Lesław, Wartości utylitarne, 1997, ss. 240, zł 18, monografia.
MORDKA Cezary, Od Boga historii do historycznego Boga. Wprowadzenie do filozofii Leszka Kołakowskiego, 1997, ss. 206, zł 16, monografia.
SZKOŁUT Tadeusz (red.), Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności (cz. 4), SEiE, 1997, ss. 344, zł 18, monografia.
TOKARCZYK Roman Andrzej, Hobbes. Zarys żywota i myśli, 1997, ss. 260, zł 20, monografia.

Geografia

PĘKAŁA Kazimierz (red.), Wyprawy geograficzne na Spitsbergen. Sesja polarna. Dynamika środowiska polarnego, 1997, ss. 244, zł 20, monografia.

Historia i Archeologia

DUCIN Stanisław, Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i Rzymie, 1997, ss. 254, zł 20, monografia.
KRAWCZYK Antoni, Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje, 1997, ss. 310, zł 16, monografia.
RADZIK Tadeusz (red.), Res historica 1. W kręgu zagadnień etnicznych, 1997, ss. 358, zł 20, monografia.
WIELICZKO Mieczysław, Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918. Określanie problemu, 1997, ss. 312, zł 24, monografia.
ZAPOROWSKI Zbigniew, Między Sejmem a wiecem. Działalność Komunistycznej Frakcji Poselskiej w latach 1921-1935, 1997, ss. 189, zł 14, monografia.

Matematyka

ZŁOTKIEWICZ Eligiusz, Wykład analizy matematycznej. Dla słuchaczy studiów matematycznych, 1997, ss. 403, zł 24, podręcznik.

Pedagogika i Psychologia

OCHMAŃSKI Marian, Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, 1997, ss. 400, zł 24, monografia.

Politologia

MARCZEWSKA-RYTKO Maria, Religie niechrześcijańskie w Polsce, 1997, ss. 133, zł 12, monografia.
OLSZEWSKI Edward (red.), Politologia w szkolnictwie wyższym. Studia i materiały, 1997, zł 14, monografia.
SOKÓŁ Wojciech, Legitymizacja systemów politycznych, 1997, ss. 219, zł 14, monografia.
ZIĘTEK Agata, Międzynarodowy status Hongkongu, 1997, ss. 210, zł 15, monografia.

Prawo i Administracja

BOJARSKI Tadeusz (red.), Polska lat dziewięćdziesiątych (cz. 3) Przemiany państwa i prawa, 1997, ss. 672, zł 30, monografia.
DYNIA Elżbieta (red.), Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, 1997, ss. 152, zł 12, habilitacja.
GDULEWICZ Ewa (red.), Ustroje państw współczesnych, 1997, ss. 208, zł 20, podręcznik.
PIETRAŚ Ziemowit J., Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, SDK V, 1997, ss. 116, zł 10, (monografia).

Varia

KURYŁOWICZ marek, WITKOWSKI Wojciech, Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim, 1997.
PANKOWSKI Marian, Lida, 1997, ss. 36, zł 7.
POPEK Stanisław, Tryptyk z Michałem Aniołem, 1997, ss. 56, zł 6.
RADZKI Stanisław, Chemia, biochemia, biotechnologia, ekologia i ochrona środowiska w Internecie. Informator, 1997, ss. 388, zł 30.
TOKARCZUK Olga, Szafa, 1997, ss. 48, zł 7.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ul. Stefana Jaracza 34, 90-262 Łódź
tel. (0-42) 33-16-71

BRALEWSKI Sławomir, Imperatorzy późnego Cesarstwa Rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, 1997, ss. 197, format 164x240 mm, zł 12, monografia naukowa (historia).
BRZOZOWSKI Jacek, Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, 1997, ss. 217, format 148x210 mm, zł 12, rozprawa habilitacyjna (historia literatury).
BITNER Ireneusz, Filozofia człowieka, zarys dziejów i przegląd stanowisk (wyd. II popr.), 1997, ss. 251, format 168x240 mm, zł 20, skrypt (historia filozofii).
DUK Józef, Synkretyzm stylistyczny w poezji Stanisława Grochowiaka, 1997, ss. 301, format 164x240 mm, zł 22, rozprawa habilitacyjna (historia literatury).
GŁOWACKI Albin, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, 1997, ss. 692, format 168x240 mm, zł 30, rozprawa habilitacyjna (historia).
KLUSZCZYŃSKI Ryszard, Awangarda. Rozważania teoretyczne, 1997, ss. 109, format 148x210 mm, zł 8, monografia naukowa (historia literatury).
KUJAWIŃSKA-COURTNEY Krystyna, Królestwo na scenie. Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej, 1997, ss. 242, format 168x240 mm, zł 16, monografia naukowa (historia literatury).
KWIATKOWSKA Alina, The Visuo-Spatial Determinants of Natural Language, 1997, ss. 216, format 164x240 mm, zł 15, rozprawa habilitacyjna (językoznawstwo).
LISZEWSKI Stanisław (red.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, 1997, ss. 320, format 168x240 mm, zł 20, monografia naukowa (geografia).
MAJER Andrzej, Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy, 1997, ss. 216, format 168x240 mm, zł 15, rozprawa habilitacyjna (socjologia).
NIEBRZYDOWSKI Leon (red.), Drogi samorealizacji młodzieży dorastającej, 1997, ss. 180, format 164x240 mm, zł 12, monografia naukowa (psychologia).
POTĘPA Maciej (red.), Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania Księdzu Profesorowi Józefowi Tischnerowi honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, ss. 186, format 148x210 mm, zł 15, publikacja okolicznościowa (filozofia).
PUŚ Wiesław, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim, 1997, ss. 278, format 168x240 mm, zł 15, monografia naukowa (historia).
ROSTOWSKI Jan, ROSTOWSKA Teresa, JANICKA Iwona, Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka, 1997, ss. 419, format 164x240 mm, zł 25, monografia naukowa (psychologia rozwojowa).
SYPNICKI Józef (red.), Polysémie, synonymie, antonymie. Relations dans le lexique aspects théoriiques et applicatifs, 1997, ss. 165, format 168x240 mm, zł 12, monografia naukowa (językoznawstwo).
ŚWIERKOCKI Maciej, Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury, 1997, ss. 197, format 164x240 mm, zł 15, monografia naukowa (historia literatury).

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

ul. Sienkiewicza 33, 45–037 Opole
tel. (077) 53 70 63, fax (077) 53 83 87
e-mail: rektorat@uni.opole.pl

Brągiel Józefa, Gospodarek Tadeusz, (red.), „ZN Pedagogika 36: Wybrane problemy współczesnej edukacji”, 1997, ss. 98, format 17x24 cm, zł 8, zeszyt naukowy.
CZAJA Andrzej, Jedna osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, 1997, ss. 252, format 17x24 cm, zł 10 (Opolska Biblioteka Teologiczna 16).
DOLA Kazimierz, Wiarygodność Kościoła. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 2–3.04.1997, 1997, ss. 114, format 17x24 cm, zł 8 (Sympozja 20).
DŁUGOSZ Józef, Latyfundia Lubomirskich w XVII w. (powstanie – rozwój – podziały), 1997, ss. 154, format 17x24 cm, zł 15.
DUBISZ Stanisław (red.), Język polski poza granicami kraju, 1997, ss. 380, format 17x24 cm, zł 20 (Najnowsze Dzieje Polszczyzny).
HAŁKOWSKA Katarzyna (red.), „ZN Matematyka 30: X Szkoła Historii Matematyki”, 1997, ss. 168, format 17x24 cm, zł 10, zeszyt naukowy.
KACZOROWSKI Włodzimierz, Elias Kuntschius (1566–1623). Opolski lekarz i poeta. Elias Kuntschius (1566–1623). Oppelner Arct und Poet, 1997, ss. 74, format 17x24 cm, zł 8.
KRASNODĘBSKA Anna, Orientacje aksjologiczne młodzieży akademickiej, 1997, format 17x24 cm, ss. 160, zł 12.
KUSZ Józef (red.), ZN Fizyka 27, 1997, ss. 262, format 17x24 cm, zł 8, zeszyt naukowy.
MIELCZAREK Ferdynand, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945–1956, 1997, ss. 176, format 17x24 cm, zł 10.
MUDRECKA Irena, Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych, 1997, ss. 94, format 17x24 cm, zł 9.
OSIŃSKI Zbigniew, Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959–1964. Kronika – Bibliografia, 1997, ss. 222, format 15x21 cm, zł 18.
PIAŁUCHA Marek, Transformacja struktury działalności przedsiębiorstwa wytwórczego (dodruk 1997), ss. 160, format 17x24 cm, zł 10.
POBÓG-LENARTOWICZ Anna (red.), Opolskie drogi św. Wojciecha, 1997, ss. 176, format 15x21 cm, zł 10.
POŚPIECH Jerzy (red.), „Ojczyźnie jest niczem nie dłużny”. Józefowi Lompie w dwusetną rocznicę urodzin, 1997, ss. 182, format 17x24 cm, zł 10.
„Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 1997, nr 2(6), ss. 125–228, format 21,5x28,5 cm, zł 9, półrocznik.
SARNA Jan W., Człowiek i filozofia, 1997, ss. 126, format 17x24 cm, zł 9.
SIMONIDES Dorota (red.), „ZN Folklorystyka 3: Z historii folkloru i folklorystyki”, 1997, ss. 114, format 17x24 cm, zł 8, zeszyt naukowy.
STADNICZEŃKO Stanisław Leszek, Zarys pedagogiki prawa. Wybrane zagadnienia prawne dla pedagogów, 1997, ss. 332, format 17x24 cm, zł 20.
STADNICZEŃKO Stanisław Leszek (red.), Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji „Kodeksu pracy”. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Opolu oraz
Brzeziu k. Opola w dniach 12–13 grudnia 1996 r., 1997, ss. 168, format 17x24 cm, zł 8.
Širjaev Evgenij, (red.), Đóńńęčé ˙çűę (Język rosyjski), 1997, ss. 256, format 17x24 cm, zł 20 (Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich).
TARKA Krzysztof, Konfrontacja czy współpraca? Litwa w polityce Rządu Polskiego na uchodźstwie 1939–1945, 1997, ss. 184, format 17x24 cm, zł 15.
TUKIENDORF Andrzej, DROSIK Kazimierz, MICHALSKI Andrzej, WASIELEWSKI Marek, Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 1985–1993, cz. 1: Atlas zachorowalności, 1997, ss. 168, cz. 2: Badanie wpływu niektórych czynników środowiska przyrodniczego, 1997, ss. 116, format 21,5x28,5 cm, CD, zł 18.

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA WYDAWNICTWO NAUKOWE

ul. F. Nowowiejskiego 55, 61-734 Poznań
tel. (0-61) 852-73-80, tel./fax (0-61) 852-77-01

Akustyka

HOJAN Edward, Akustyka aparatów słuchowych (wyd. I), 1997, ss. 268, zł 17.

Biologia

SZWEYKOWSKA Alicja, Fizjologia roślin (wyd. I), 1997, ss. 242, zł 14.

Chemia

BERGANDY Wrócisława, Od alchemii do chemii kwantowej (wyd. I), 1997, ss. 482, zł 25.
GULIŃSKA Hanna, Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego (wyd. I), 1997, ss. 354, zł 22.

Filologia Klasyczna

BARTOL Krystyna, DANIELEWICZ Jerzy (red.), Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Konferencja ogólnopolska, 1997, ss. 280, zł 15.

Filologia Słowiańska

NEMETH-JAJIĆ Jadranka, Sati a jezikom hrvatskim. Prirucnik za vise stupnjeve ucenija (wyd. I), 1997, ss. 92, zł 7,50.
ZIELIŃSKI Bogusław, Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju.

Jęykoznawstwo Komputerowe

VETULANI Zygmunt, WALCZAK Bogdan, OBRĘBSKI Tomasz, VETULANI Grażyna, Unambiguous coding of the inflection of Polish nouns and its application in the electronic dictionary (Jednoznaczne kodowanie fleksji rzeczownika polskiego i jego zastosowanie w słownikach elektronicznych), 1997, ss. 118, praca dwujęzyczna.

Filozofia

SUCH Jan, SZCZEŚNIAK Małgorzata, Filozofia nauki (wyd. I), 1997, ss. 118, zł 5.

Geografia

PARYSEK Jerzy J., Podstawy gospodarki lokalnej (wyd. I), ss. 240, zł 15.

Historia

PIOTROWSKI Bernard, Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939-1940 (wyd. I), 1997, ss. 270 + 31 ilustracji + 7 map, zł 20.

Matematyka

GNIŁKA Stanisław, NOWAKOWSKI Krzysztof, STACHOWIAK-GNIŁKA Danuta, Zbiór zadań z matematyki dla chemików (wyd. I), 1997, ss. 234, zł 12.

Pedagogika

DYKCIK Władysław (red.), Pedagogika specjalna (wyd. I), 1997, ss. 420, zł 22.

Prawo

PATRYAS Wojciech, Definiowanie pojęć prawnych (wyd. I), ss. 134, zł 12.

Psychologia

CIERPIAŁKOWSKA Lidia, Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia (wyd. I), 1997, ss. 216, zł 14.
PAKSZYS Elżbieta, SOBCZYŃSKA Danuta (red.), Humanistyka i płeć (t. II). Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś (wyd. I), 1997, ss. 340, zł 19.

Socjologia

GRAD Jan, Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury (wyd. I), 1997, ss. 180, zł 12.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
tel. (0-91) 487-60-31 w. 548

BAUMGART M. (red.), „Szczecińskie studia historyczne nr 10” (ZN nr 183), 1997, ss. 147, zł 8,50, zeszyty naukowe (histotria).
BIAŁECKI t. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski 1997 nr 1-2”, ss. 393, zł 12, czasopismo (dziedziny różne).
BIAŁECKI t. (red.), „Przegląd Zachodniopomorski 1997 nr 3”, ss. 237, zł 8, czasopismo (dziedziny różne).
BIELAWIEC A. (red.), „Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii nr 21”, 1997, ss. 175, zł 9, zeszyty naukowe (pedagogika i psychologia).
CENDROWSKA B., POTERSKA M., WROŃSKA A. (red.), Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego (1991-1992) (t. IV), 1997, ss. 360, zł 6, informator.
CENDROWSKA B., POTERSKA M., WROŃSKA A. (red.), Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego (1993-1994) (t. V), 1997, ss. 300, zł 6, informator.
EIDER J., Technika i metodyka nauczania wybranych ćwiczeń z zakresu gimnastyki sportowej, 1997, ss. 179, zł 12, 00, skrypt (wychowanie fizyczne).
FERENC-SZYDEŁKO E. (red.), „Roczniki Prawnicze nr 8”, 1997, ss. 108, zł 5,50, zeszyty naukowe (prawo).
GURGUL H., Fizyka morza dla geografów, 1997, ss. 395, zł 15, skrypt (fizyka).
HOŁUB J., PERENC J., ROSA G., Podstawy marketingu, 1997, ss. 312, zł 12, skrypt (ekonomia).
JANASZ W. (red.), Strategie zachowań przedsiębiorstw, (ZN nr 195), 1997, ss. 218, zł 11,50, zeszty naukowe (ekonomia).
JANISZEWSKI L. (red.), „Europa Regionum” (t. II), 1997, ss. 354, zł 12, czasopismo (dziedziny różne).
KANIA S. (red), Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, 1997, ss. 108, zł 5,50, materiały z konferencji (filologia polska).
KOCHAN J. (red.), „Nowa Krytyka nr 8”, 1997, ss. 226, zł 6, czasopismo (filozofia).
KUCHARCZYK T., Metody racjonalizacji mechanizmu konsumpcji środków farmaceutycznych w Polsce, 1997, ss. 204, zł 11, monografia naukowa (ekonomia).
LEŚKIEWICZ Z. (red.), „Folia Oeconomica Stetinensia 3” (ZN nr 186), 1997, ss. 189, zł 10, zeszyt naukowy (ekonomia).
MADEJ t. (red.), „Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej. Zagadnienia regionalnej polityki gospodarczej” (ZN nr 184), 1997, ss. 115, zł 6, zeszyty naukowe (ekonomia).
MATUSIEWICZ Z., Szczecin 1980-1981. Rewolucja „Solidarności”, 1997, ss. 352, zł 15, monografia naukowa (politologia).
MICHALAK A., Własność a etyka akumulacji kapitału we współczesnej doktrynie społecznej, 1997, ss. 117, zł 8, monografia naukowa (socjologia).
PANASIUK A. (red.), „Problemy transportu” (ZN nr 188), 1997, ss. 184, zł 8, zeszyty naukowe (transport).
PANECZKO O., SZKŁOWSKI Wiktor, Tekst-mit-realność (o problemie literackiej indywidualności i języku pisarza), 1997, ss. 348, zł 13, monografia naukowa (filologia słowiańska).
RZEPA t. (red.), „Psyche 1” (ZN nr 204), 1997, ss. 238, zł 12,50, zeszyty naukowe (psychologia).
SKÓRZYŃSKI K., Niektóre metody rozwijania matematycznej aktywności uczniów, 1997, ss. 188, zł 8, skrypt (matematyka).
STĘPIŃSKI W (red.), Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., 1997, ss. 363, zł 15, materiały konferencyjne (historia).
LIPCZUK R., NERLICKI K. (red.), Von Piloten, Pionieren, Potentaten und anderen falschen Freunden, 1997, ss. 122, zł 4, skrypt (filologia germańska).
WENTA K. (red.), Zasady i metody projektowania materiałów multimedialnych, 1997, ss. 372, zł 16,50, materiały konferencyjne (wychowanie fizyczne).
WĘGLIŃSKA M., List jako forma wypowiedzi w klasach początkowych, 1997, ss. 144, zł 6, monografia naukowa (padagogika).
WOJTASZAK A., Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki o niepodległość Polski (1892-1921)), 1997, ss. 117, zł 6,50, monografia naukowa (politologia).

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. (0-56) 62 14 253, 62 14 295

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, wyd. II, ss. 64, zł 5, skrypt.
Begiraj A., Ćwiczenia z gramatyki języka albańskiego, wyd. I, ss. 92, zł 3, skrypt.
Ceynowa J., Zarys liniowej termodynamiki nierównowagowej układów ciągłych i membranowych, wyd. I, ss. 148, zł 8, monografia.
Chudziak W. (red.), Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), w: Studia i Materiały, ss. 264, zł 15, monografia.
Czacharowski A. (red.), Atlas historyczny miast polskich. t. II, z. 1: Bydgoszcz, wyd. I, ss. 40 + 21 map i fot., zł 60.
Day J. M., Śliwińska M.,(red.), The role and functions a modern academic library, wyd. I, ss. 308, zł 14, monografia.
Eastern European Countryside, 3’97, wyd. I, ss. 136, zł 25.
Głuchowski J., Ohl I. (red.), Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, wyd. I, ss. 396, zł 15, monografia.
Gniot–SzulŻycka J., LeŹnicki A., Komoszyński M., Kowalczyk S., Wojczuk B. (pr. zbior.), Materiały do ćwiczeń z biochemi. Kurs podstawowy, wyd. II, ss. 100, zł 5, skrypt.
Grochowski M. (red.), Filologia polska XLVIII — Językoznawstwo, AUNC, ss. 174, zł 8.
Gronowska J., Podstawy fizykochemii barwników, AUNC, wyd. III, ss. 214, zł 10, skrypt.
Jasiakiewicz W., Brytyjska opinia publiczna wobec powstania listopadowego w okresie 1830–1834, wyd. I, ss. 190, zł 8, monografia.
Jóźwiak S., Powstanie i rozwój struktury administracyjno–terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246–1343, wyd. I, ss. 280, zł 15, monografia.
Karaszewski W., SudoŁ S., Empirical research on the process of transformation of polish companies in the period of 1990–1995, wyd. I, ss. 58, zł 2, monografia.
Karpus Z., Rezmer W., (oprac.), Tuchola. Obóz jeńców i internowanych w 1914–1923. W serii: Obozy jeńców i internowanych na ziemiach polskich 1914–1924, wyd. I, ss. 236, zł 12, monografia.
Kempa I., Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608) wojewoda kijowski i marszałek Ziemi Wołyńskiej, wyd. I, ss. 290, zł 15, monografia.
Kryszewski W., Homotopy properties of set–valued mappings, wyd. I, ss. 244, zł 8, monografia.
Kukawka S., Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego, wyd. I, ss. 206, zł 11, monografia.
Kwieciński Z. (red.), Nieobecne dyskursy, cz. 5, wyd. I, ss. 270, zł 14.
Kwieciński Z. (red.), Socjologia wychowania XIII, AUNC, wyd. I, ss. 286, zł 14.
Limont W. (red.), Pedagogika XXII, AUNC, wyd. I, ss. 160, zł 8.
Maik W., Podstawy geografii miast, wyd. II, ss. 120, zł 5, skrypt.
Maik W., Sokołowski D. (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, wyd. I, ss. 226, zł 10, monografia.
Markowska J., Wybór tekstów niemieckich dla studentów historii (Średniowiecze), ss. 72, zł 3, skrypt.
Matczak A., Szymańska D., Studia nad strukturą przestrzenno–funkcjonalną miasta — przykład Brodnica, wyd. I, ss. 232, zł 16, monografia.
Melkowski S., Świat opowiadań. Krótkie formy w prozie Jarosława Iwaszkiewicza po roku 1939, ss. 334, zł 18.
Michalski R., Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917–1939, wyd. I, ss. 78, zł 4, monografia.
Michalski R., Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920–1939, wyd. I, ss. 74, zł 4, monografia.
Mucha J., Olszewski W. (red.), Dylematy tożsamości europejskiej pod koniec drugiego tysiąclecia, wyd. I, ss. 328, zł 12.
Muszkowski K., Notatki Londyńskie (1993–1997), wyd. I, ss. 204, zł 10.
Nowak Z. H. (red.), Ordines militares Colloquia Torunensia Historica. t. IX: Ritterorden und Kirche im Mittelalter, wyd. I, ss. 224, zł 15.
Olczak J. (red.), Archaeologia Historica Polona. t. 5: Studia z archeologii i historii, wyd. I, ss. 258, zł 15.
Pawlak J. (red.), Toruński Przegląd Filozoficzny, nr 1, wyd. I, ss. 174, zł 8.
Perzanowski J., Pietruszczak A. (red.), Byt, Logos, Matematyka, wyd. I, ss. 408, zł 15.
Podgórski Z., Skrypt do ćwiczeń z dydaktyki geografii, ss. 98, zł 4, skrypt.
Przyborowski B., Szkoły niepubliczne w Polsce. Oczekiwania i rzeczywistość, wyd. I, ss. 224, zł 9, monografia.
Radzimiński A., Supruniuk A., Wroniszewski J. (red.), Venerabiles nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, wyd. I, ss. 586, zł 30, monografia.
Ryszewski B. (red.), Historia i komputery. t. 2: Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, wyd. I, ss. 160, zł 7.
Ryszewski B. (red.), Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, t. VII, wyd. I, ss. 142, zł 7.
Rzepnikowska I., Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej), wyd. I, ss. 158, zł 8.
Salmonowicz S., Polen im 17. und 18. Jahrhundert Abhandlungen und aufsätze, wyd. I, ss. 30, zł 8, monografia.
Skawińska E. (red.), Strategie marketingowe w przedsiębiorstwie — praktyczne aspekty marketingowe, wyd. I, ss. 74, zł 4, monografia.
Skawińska E., Spółdzielczość wiejska w warunkach integracji rynku produktów żywnościowych Polski i wspólnot europejskich, wyd. I, ss. 166, zł 11.
Szwedek A. (red.), English Studies VII, AUNC, wyd. I, ss. 266, zł 11.
Święcka E., Bargiel Z. (red.), Instrukcja do ćwiczeń z fizjologii zwierząt, wyd. I, ss. 86, zł 4,skrypt.
Tomczak A., Zarys dziejów parafii Gieczno do roku 1939, wyd. I, ss. 90 + 18 fot., zł 10, monografia.
Urchs M., Wasieniewski M., Kwiatkowski S., Klasyczny rachunek zdań. Wykład i zadania, ss. 92, zł 5, skrypt.
Wiszniowska M., … by action dignified… British Theatre 1968–1995: Text and Context, wyd. I, ss. 420, zł 15, monografia.
Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, wyd. I, ss. 202, zł 10, skrypt.
Wojdyło W., Strzelecki M. (red.), Wychowanie a polityka. Tradycja i współczesność, wyd. I, ss. 348, zł 15, monografia.
Wyszomirski S., Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej, wyd. I, ss. 182, zł 8, monografia.
Ziętek B., Opracowanie wyników pomiaru, wyd. I, ss. 56, zł 4, skrypt.
Żyliński L., Heinrich Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft, wyd. I, ss. 166, zł 8.

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

00-497 Warszawa, Nowy Świat 4
tel. 625-30-44

BANASIAK Jan, Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, 1997, ss. 196, format 170x240 mm, zł 16,50, publikacja naukowa (wychowanie, kształcenie).
DERDA Tomasz, WIPRZYCKA Ewa (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, 1997, ss. 316, format 170x240, zł 7, publikacja naukowa (historia starożytna).
OLEŃSKI Józef, Standardy informacyjne w gospodarce, 1997, ss. 500, format 170x240 mm, zł 9, publikacja naukowa (gospodarka).
PUR RAHNAMA Izabella, PUR RAHNAMA Kaweh, Język perski. Część IV: Język techniczny i administracyjny, 1997, ss. 160, format 170x240 mm, zł 15, publikacja dydaktyczna (językoznawstwo, języki).
RODAK Hanna, Terapia dziecka z wadą wymowy, 1997, ss. 78, format 170x240 mm, zł 7,50, publikacja dydaktyczna – podręcznik akademicki (wychowanie, kształcenie).
PRACA ZBIOROWA, „Japonica nr 7/97. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej”, 1997, ss. 222, format 170x240 mm, zł 6, publikacja naukowa (językoznawstwo, litaratura)

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13
tel. 402-809, 441-006, 402-823, tel./fax 402-735

PAWLAK Władysław, (red.) Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, 1997, ss. 196, format 49,4x35 cm, zł 160, zł, atlas (geografia).

Literatura Polska

CANOVAS Pilar Gil, KULAK Ewa (red.), Siglo de luces y sombras. Antologia de textos literarios, Los Complementarios 2, 1997, ss. 172, format 146x203 mm, zł 18.
ZAKĘTAS Beata (red.), La literatura hispanoamericana: el periodo colonial, Los Complementarios 3, 1997, ss. 108, format 146x203 mm, zł 16.

Literaturoznawstwo

CZARNECKA Mirosława, SZAFARZ Jolanta, HAUPTMANN Gerhart, Życie i twórczość w latach 1914-1946, 1997, ss. 120, format 146x203 mm, zł 14.
HONSZA Norbert, Heinrich Böll niepokorny humanista, 1997, ss. 172, format 146x203 mm, zł 16.
JAKÓBIEC-SEMKOWOWA Milica, Slavica Wratislaviensia XCVIII, 1997, ss. 146, format 168x228 mm, zł 24.
KOLBUSZEWSKI Jacek, Z głębokim żalem... O współczesnej nekrologii, 1997, ss. 251, format 130x206 mm, zł 22.00.
ŁUKASZEWICZ Justyna, Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, 1997, ss. 178, format 168x238 mm, zł 25.
MALEJ Izabella, Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Slavica Wratislaviensia XCVI I, 1997, ss. 142, format 168x238 mm, zł 24.
MORCINIEC Norbert, PRĘDOTA Stanisław, Neerlandica Wratislaviensia IX, 1997, ss. 114, format 168x238 mm, zł 14
.SKIBIŃSKA Elżbieta (red.), Traduction comme moyen de communication interculturelle. Questions de socio-pragmatique du discours interculturel, Romanica
Wratislaviensia XLIV, 1997, ss. 156, format 168x238 mm, zł 22.
TATAROWSKI Lesław, „Prace literackie XXXV”, 1997, ss. 306, format 168x238 mm, zł 25.

Językoznawstwo

BEREZOWSKI Leszek, Dialect in Translation, 1997, ss. 152, format 168x238 mm, zł 28.
MISIĄG Danuta, Znajetie li wy choroszo russkij jazyk?, 1997, ss. 190, format 168x238 mm, zł 22.
ROZWADOWSKA Bożena, Towards a Unified Theory of Nominalizations. External and Internal Eventualities, 1997, ss. 116, format 168x238 mm, zł 20.
STANKIEWICZ Nina, Morfolohia suczasnoji ukrajinśkoji mowy. Zbyrnik wpraw, 1997, ss. 112, format 146x203 mm, zł 14.
WIECZOREK Diana, Ukrainskij jazyk Slavia Romana – Slavia Bazyntia. Oczerki po glagolnosti, 1997, ss. 136, format 168x238 mm, zł 20.

Historia

GOLIŃSKI Mariusz, Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia, ss. 540 + 6 planów, format 168x238 mm, zł 38.
KOTULA Tadeusz, Aurélien et Zénobie. L’unité ou la division de l’Empire?, 1997, ss. 210, format 146x238 mm, zł 35.
KOTULA Tadeusz, ŁADOMSKI Andrzej (red.), Les élites provinciales sous la haut-empire romain, 1997, ss. 202, format 168x238 mm, zł 24.
KOTULA Tadeusz, ŁADOMSKI Andrzej (red.), Antiquitas XXIII, 1997, ss. 132, format 168x238 mm, zł 24.
KWAŚNY Zbigniew, Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850, 1997, ss. 322, format 168x238 mm, zł 26.
PATER Mieczysław, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918, 1997, ss. 308, 43 zdjęcia, format 203x288 mm, zł 27.

Filmoznawstwo

BOBOWSKI Sławomir, Studia filmoznawcze 18, 1997, ss. 134, format 168x238 mm, zł 18.

Filozofia

BAL Karol, Aktualität der Vergangenheit, 1997, ss. 94, format 168x238 mm, zł 25.
CHMIELEWSKI Adam, Niewspółmierność, nieprzykładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, 1997, ss. 328, format 146x203 mm, zł 26.
KLESZCZ Leszek, Filozofia i Utopia. Biblia, Nietzsche, 1997, ss. 164, format 146x203 mm, zł 13.
KOSIAN Józef, Filozofia nadziei, 1997, ss. 228, format 168x238 mm, zł 23.
KOSTYSZAK Maria, Martin Heidegger – rękodzieło myślenia, 1997, ss. 128, format 130x196 mm, zł 10.
RÓŻANOWSKI Ryszard, Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli, ss. 268, format 155x209 mm, zł 23.

Etnografia

BAZIELICH Barbara, Stroje ludowe narodów europejskich (cz. 2). Stroje ludowe Europy Środkowej i Wschodniej, 1997, ss. 300, format 168x238 mm, zł 28.00.

Pedagogika

ŁADYŻYŃSKI Andrzej, Niższe i średnie szkoły zawodowe w Galicji doby autonomicznej, 1997, ss. 144, format 168x238 mm, zł 26.
WAWRZAK-CHODACZEK Mirosława, Miejsce telewizji w życiu codziennym rodziny, 1997, ss. 124, format 168x238 mm, zł 18.

Archeologia

PAZDA Stanisław (red.), Studia archeologiczne XXIX, 1997, ss. 192, format 168x238 mm, zł 24.

Socjologia

KURCZ Zbigniew (red.), Mniejszości narodowe w Polsce (wyd. I), 1997, ss. 212 + 4 zdjęcia, format 168x238 mm, zł 15.
SITEK Wojciech, Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi (wyd. II popr.), 1997, ss. 112 + 29 zdjęć kolorowych, format 1486x203 mm, zł 10.

Prawo, nauki polityczne

ANTOSZEWSKI Andrzej, HERBUT Ryszard (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porownawcza(wyd. II), 1997, ss. 348, format 168x238 mm, zł 24.
BŁAŚ Adam (red.) Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, 1997, ss. 264, format 168x238 mm, zł 25.
BOJARSKI Marek, RADECKI Wojciech, Suplement do Kompendium dla straży gminnych (miejskich), 1997, ss. 84, format 146x203 mm, zł ...
GÓRNICKI Leonard, Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług i środki ochrony w prawie polskim, 1997, ss. 132, format 146x203 mm, zł 14.
JABŁOŃSKI Andrzej, SOBKOWIAK Leszek (red.), Studia z teorii polityki (t. II), 1997, ss. 132, format 164x238 mm, zł 15.
KONIECZNY Alfred (red.), „Studia historyczno-prawne”, Prawo XXLVI, 1997, ss. 244, format 168x238 mm, zł 22.
LEWANDOWSKI Czesław (red.) Z badań nad współczesną historią i myślą polityczną, 1997, ss. 158, format 168x238 mm, zł 13.
ŁOŚ-NOWAK Teresa, ARMSTRONG David (red.), Emerging Competions of Democracy in Transition Europe, 1997, ss. 210, format 168x238 mm, zł 12.
ŁOŚ-NOWAK Teresa, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – Mechanizmy działania – Zasięg, 1997, ss. 186, format 168x238 mm, zł 13.
ŁOŚ-NOWAK Teresa, Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów z komentarzem (wyd. II), ss. 182, format 168x238 mm, zł 11.
PTAK Marian Józef, KINSTREL Marek, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych (wyd. II poszerzone), 1997, ss. 436, format 168x238 mm, zł 18.

Nauki Przyrodnicze

ANIOŁ-KWIATKOWSKA Jadwiga (red.), Studia florystyczno-fitosocjologiczne, 1997, ss. 168, format 168x238 mm, zł 28.
GRYKIEŃ Stanisław, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, 1997, ss. 120, format 168x238 mm, zł 22.
GUNIA Piotr, Petrologia skał ultrazasadowych bloku sowigóskiego, 1997, ss. 78 + 13 plansz, format 208x293 mm, zł 26.
HASIŃSKI Władysław (red.) Prace Instytutu Geograficznego. Seria B. Geografia Społeczna i ekonomiczna (t. XV), 1997, ss. 96, format 208x293 mm, zł 24.
OGORZAŁEK Antoni, Zoologia ogólna czyli od komórki do zoocenozy, 1997, ss. 138, format 146x203 mm, zł 17.
SOLECKI Tomasz Andrzej, Radioaktywność środowiska geologicznego, 1997, ss. 72, format 168x238 mm, zł 12.
SROKA Waldemar, Ewolucja morfotektoniczna Sudetów w rejonie Kotliny Kłodzkiej w świetle analizy morfometryczno-statystycznej, 1997, ss. 98, format 208x293 mm, zł 26.
ZŁOTORZYCKA Jadwiga, Wszoły (Mallophaga). Część szczegółowa Goniodidae i Philopteridae, 1997, ss. 308, format 168x238 mm, zł 28.
ŻURAWLOW Władymir L., SAFONOWA Tatiana, OGORZAŁEK Antoni, Mikroiniekcja substancji do komórek, 1997, format 146x203 mm, zł 8.

Matematyka, Fizyka, Chemia

KOŚCIELSKI Antoni, Teoria obliczeń. Wykłady z matematycznych podstaw informatyki, 1997, ss. 292, format 168x238 mm, zł 34.
WIŚNIEWSKI Andrzej, ZYGMUNT Jan (red.), Erotetic Logic, Deontic Logic, and Other Logical Matters, 1997, ss. 176, format 168x238 mm, zł 34.

WYDAWNICTWA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ul. Wiejska 45, 15-950 Białystok
tel. 42-20-41 w. 129

GAWRYSIAK Marek, Mechatronika i projektowanie mechatroniczne, 1997, ss. 130, format B5, zł 10, rozprawa naukowa (mechatronika).
IGNATIUK S., WOJSZNIS B., IGNATIUK S., Organizacja i zarządzanie procesami wytwórczymi, 1997, ss. 176, format B5, zł 8, skrypt (ekonomia).
MICHAŁOWSKI Kazimierz, Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, 1997, format B5, zł 15, rozprawa naukowa (ekologia i rolnictwo).
NICZYPORUK A., KIRYLUK A., Ćwiczenia z łąkarstwa, 1997, ss. 162, format B5, zł 12, skrypt (rolnictwo).
NIEBRZYDOWSKI Jerzy, Sieci elektroenergetyczne, 1997, ss. 444, format B5, zł 20, skrypt (elektryka).
Praca zbiorowa, Biologia sanitarna, 1997, ss. 144, format B5, zł 8,60, skrypt (biologia).
Praca zbiorowa, Matematyka, Fizyka, Chemia (Z. 17), 1997, ss. 226, format B5, zł 5, zeszyt naukowy (matematyka, fizyka, chemia).
SASINOWSKI Henryk, Ekologia społeczna uwarunkowania przestrzenne, 1997, ss. 217, format B5, zł 10, skrypt (ekologia).
WIERZBICKI Tadeusz L., Analiza wody i ścieków, 1997, ss. 265, format B5, skrypt (chemia).

DZIAŁ WYDAWNICTW AKADEMII TECHNICZNO-ROLNICZEJ W BYDGOSZCZY

ul. ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. / 0-52/ 3790-482, 3790-426, 3790-427, 
fax 3459-860

Nauki Ekonomiczne

Łojewski S., Elementy metodologii projektowania systemów przestrzennych, wyd. I, ss. 412, 15 zł (podręcznik).
Łojewski S., Ocena ekonomiczna i ekonomiczno-ekologiczna systemów technicznych i przestrzennych, wyd.I, ss.172, 12 zł (podręcznik).
Zawisza S., Rozprawy nr 81. Analiza wybranych potrzeb gospodarczych, społecznych i doradczych rolników indywidualnych w warunkach przekształceń rynkowych, wyd. I, ss. 88, 8,5 zł (rozprawa).

Nauki Rolnicze

Rogozińska J., Przechowalnictwo i towaroznawstwo surowców rolniczych, wyd II, ss.188, 13 zł (ćwiczenia).
Rzekanowski Cz., (red.), „Rolnictwo 41”, wyd. I, ss. 104, 9,7 zł (zeszyt naukowy).
Seniczak S., Gonet S., (red.), „Ochrona Środowiska 1”, wyd. I, ss. 140, 13 zł (zeszyt naukowy).
Błażejewski F., Żelazna E, BŁaŻejewicz-Zawadzińska M., Zoologia ogólna. Materiały pomocnicze w nauczaniu zoologii, wyd. I, ss. 212, 16 zł (podręcznik).
Traczykowski A., Rozprawy nr 79. Kształtowanie się wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi oraz wyników wychowu cieląt w zależności od sposobu ich utrzymania po porodzie i mikroklimatu pomieszczeń, wyd. I, ss. 72, 11,8 zł (rozprawa).
Hermann J., Rozprawy nr 80. Agrochemiczne właściwości boru wyługowanego z popiołów lotnych węgla kamiennego, wyd. I, ss. 76, 6,7 zł (rozprawa).

Nauki Techniczne

Szala J., Napędy mechaniczne. Materiały z podstaw konstrukcji maszyn, wyd. II, ss. 212, 14,5 zł (podręcznik).
Siołkowski B., Holka H., Malec M., Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów, wyd. II, ss. 412, 16 zł (podręcznik).
Latoś H., Elastyczność geometryczno-kinematyczna narzędzi skrawających, wyd. I, ss. 132, 10 zł (monografia). 
Topoliński T., Rozprawy nr 82. Analiza teoretyczna i badania kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych konstrukcyjnych kompozytów polimerowych, wyd. I, ss. 112, 11 zł (rozprawa).
Gientkowski Z., Rozprawy nr 83. Autonomiczne prądnice indukcyjne o wzbudzeniu kondensatorowym i przekształtnikowym, wyd. I, ss. 132, 13 zł (rozprawa).
Szczuraszek T., (red.), „Budownictwo 29”, wyd. I, ss. 124, 11,5 zł (zeszyt naukowy).
Seniczak S., (red.), „Zootechnika 29”, wyd. I, ss.160, 15 zł (zeszyt naukowy).
Molski M., (red.), „Telekomunikacja i Elektronika 8”, wyd. I, ss. 72, 6,8 zł (zeszyt naukowy) Żółtowski B., Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych, wyd. I, ss. 148, 13 zł (podręcznik).

Nauki Chemiczne

Szymura J.A., Gogolin R., Nieorganiczna analiza jakościowa, wyd. I, ss. 160, 13,5 zł (podręcznik).

Nauki Fizyczne

Ciuryło J., (red.), „Fizyka 1”, wyd. I, ss. 172, 16 zł (zeszyt naukowy).

Nauki Humanistyczne

Nowakowska L., (red.), „Nauki Społeczne 27”, wyd. I, ss. 104, 10 zł (zeszyt naukowy).

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, 
tel. (0-34) 25-09-74, 25-03-93, fax. 61-23-85.

„Budownictwo”, nr 7, 1998, ss. 150, Zeszyt naukowy (budownictwo).
GORCZYCKA Ewa, Polityka społeczna, wyd. II, 1997, ss. 36, zł 5, skrypt (zarządzanie).
HORAK Janusz, Sieci elektryczne. cz. 1, Elementy sieci rozdzielczych, 1998, ss. 198, zł 18, skrypt (elektrotechnika).
JOWSA Jan, Kryteria równowagi w plazmowym reaktorze metalurgicznym PRM, 1998, ss. 146, praca habilitacyjna (metalurgia).
KOSZKUL Józef, Polipropylen i jego kompozyty, 1998, ss. 150, monografia (budowa maszyn).
MOREL Stefan, Powłoki natryskiwane cieplnie, 1998, ss. 270, monografia (metalurgia).
RAJCZYK Jarosław, RAJCZYK Marlena, Technologia robót kamieniarskich, 1998, ss. 82, zł 15, skrypt (budownictwo).
ROBAK Elżbieta, Socjologia rynku, 1998, ss. 24, poradnik (zarządzanie).
ROBAK Elżbieta, SIERPINSKA Małgorzata, Psychologia i socjologia kierowania, 1998, ss. 30, informator (zarządzanie).
 

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 GDAŃSK
tel. (0-58) 347 22 99, 
e-mail: wydaw@sunrise.pg.gda.pl

Bartosiewicz J. Obróbka skrawaniem z elementami obrabiarek, 1997, ss. 245, format B5, zł 18, skrypt (mechanika).
Bądkowska Z., Koliński E., Wojnowska M.: Obliczenia z chemii nieorganicznej, 1997, ss. 320, format B5, zł 13, skrypt (chemia).
Bieszk H.: Swobodna konwekcyjna wymiana ciepła w aspekcie poszanowania energii i ochrony środowiska, 1997, ss.94, format B5, zł 8, monorgrafia (chemia).
Burzyński K.: Modelowanie równowagi wód słonych i słodkich w obszarach mierzei polskiego wybrzeża, 1997, ss. 93, format B5, zł 8, monorgrafia (bud.wodne).
Choreń O.: Podstawy użytkowania komputerów, 1997, ss. 156, format B5, zł 14, skrypt (informatyka).
Cieśliński J.: Niekonwencjonalne urządzenia i układy energetyczne. Przykłady obliczeń, 1997, ss. 58, format B5, zł 5, skrypt (mechanika).
Cieśliński J.: Studium wrzenia pęcherzykowego na metalicznych powierzchniach porowatych, 1996, ss.168, zł 9, monografia (termodynamika.
Dziedziul K.: Pudełkowe funkcje gięte, 1997, ss. 110, format B5, zł 7, (matematyka).
Edel R., Kulbik M.: Tablice do obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w kanałach zamkniętych, 1997, ss.126, format B5, zł 12, skrypt (hydraulika).
Głowacka M. (red.): Metaloznawstwo, 1997, ss. 388, format B5, zł 16, skrypt (materiałoznawstwo).
Gruszczyński W.: Komputerowe projektowanie układów elektronicznych, 1997, ss.140, format B5, zł 10, skrypt (elektronika).
Jankowska K., Jankowski T.: Zbiór zadań z matematyki, 1997, ss.147, format B5, zł 12, skrypt (matematyka).
Jankowski T.: Linear algebra, 1997, ss. 136, format B5, zł 10, skrypt (matematyka).
Jędruch A.: Komputery osobiste rodziny IBM PC. Wprowadzenie do organizacji i architektury, 1997, ss. 169, format B5, zł 13, skrypt (informatyka).
Jędruch W.: Środowisko dla modelowania cząsteczkowego systemów złożonych, 1997, ss. 146, format B5, zł 9, monografia (informatyka).
Kolenda J.: Analytical procedures of high-cycle fatigue assessment of structural steel elements, 1997, ss. 172, format B5, zł 10, monografia (mechanika).
Kolka W.: Zadania z wybranych działów fizyki, cz.I, 1997, ss. 254, format B5, zł 12, skrypt (fizyka).
Kozłowski K., Zieliński R., Dudkiewicz J.: I laboratorium z fizyki, 1997, ss. 286, format B5, zł 18, skrypt (fizyka).
Krenz J.: Architektura znaczeń, 1997, ss. 140, format B5, wydanie albumowe, zł 25, monografia (architektura).
Krzysztofowicz t. (red.): Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z metaloznawsta okretowego, 1997 ss. 272, format B5, zł 20, skrypt (metaloznawstow).
Quant B.: silikatyzacja popiołów lotnych i fosfogipsów - bezpieczna dla środowiska metoda utylizacji odpadów, 1997, ss. 115, format B5, zł 10, skrypt (inżynieria środowiska).
Obarska-Pempkowiak H.: Technologia wody, 1997, format B5, zł 13, skrypt (inżynieria środowiska).
Opolski A.: Elektronika dla elektryków, 1997, ss. 219, format B5, zł 15, skrypt (elektronika).
Orłowski R.: Modelowanie przepływów ustalonych w założonych systemach wodociągowych, 1997, ss. 120, format B5, zł 10, monografia (budownictwo wodne).
Polowczyk M., Klugmann E.: Przyrządy półprzewodnikowe, 1997, ss. 316, format B5, zł 16, skrypt (elektronika).
Sawicki J.M.: Mechanics of pollutants transfer, 1997, ss. 112, zł 10, skrypt (inżynieria środowiska)
Skoblik R., Wilczewski L.: Odlewnictwo i obróbka plastyczna. Laboratorium, 1997, ss. 193, format B5, zł 14, skrypt (mechanika).
Stepowicz W.J.: Wybór testów z rozwiązaniami do przedmiotu „Elementy półprzewodnikowe”,1997, ss. 72, format B5, zł 4, skrypt (elektronika).
Stepowicz W.J.: Zadania z elementów półprzewodnikowych, 1997, ss. 88, format B5, zł 6, skrypt (elektronika).
Szpakowska M.J.: Wydzielanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych za pomocą membran ciekłych z przenośnikami oksymowymi aldehydu salicylowego w wybranych rozpuszczalnikach organicznych, 1997, ss. 93, format B5, zł 8, monografia (chemia).
Urbański P.: Paliwa i smary, 1997, ss. 138, format B5, zł 14, skrypt (mechanika).
Uruska I.: Zbiór zadań testowych z chemii fizycznej, 1997, ss.198, format B5, zł 14, skrypt (chemia)
Uruska I. (red.): Zbiór zadań z chemii fizycznej, 1997, ss. 221, zł 15, skrypt (chemia)
Wardencki W.: Izolacja i wzbogacanie jako istotny etap oznaczania organicznych związków siarki w próbkach środowiskowych, 1997, ss. 80, format B5, zł 8, monografia (chemia).
Wąsek K.: Laboratorium teorii sterowania, cz.IV. Regulacja optymalna, 1997, ss. 100, format B5, zł 8, skrypt (automatyka).
Wiszniewski B.: Structural testing of sequential and parallel software, 1997, ss.120, format B5, zł 8, monografia (informatyka).
Zabieglik S.: Wiek doskonalenia. Z filozofii szkockiego oświecenia, 1997, ss. 391, format B5, monografia (filozofia).
Zawadzka L.: Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu. cz. 2, 1997, ss. 263, format B5, zł 14, skrypt (zarządzanie).
Zimny P., Karwowski K.: SPICE. Klucz do elektrotechniki, 1998, ss. 333 + dyskietka, format B5, zł 19, skrypt (elektrotechnika)
Zygmunt B.: Wybrane metody przygotowania próbek środowiskowych do chromatograficznego oznaczania zanieczyszczeń organicznych, 1997, ss. 78, format B5, zł 8, monorgrafia (chemia).

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
tel. (0 41) 34 24 581, 34 24 500, fax (0 41) 34 42 997
E-mail: oman@eden.tu.kielce.pl

KURMAZ L., Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie dla studentów wydziału mechanicznego, 1997, ark. wyd. 19,5, format A4, zł 15, skrypt, mechanika
Książka zawiera metodykę obliczeń wytrzymałościowych podstawowych rodzajów przekładni i ich elementów składowych, metody opracowania konstrukcji reduktorów, kół zębatych, wałów, korpusów, jak również założeniowe i wykonawcze rysunki tych części opracowane zgodnie z PN.
LINCZOWSKI Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, 1997, ark. wyd. 18, format B5, zł 18, monografia, budownictwo
ŁOMAKO D., STAŃCZYK T.L., Grapher for Windows, wersja 1.29. Graficzna ilustracja wyników obliczeń i badań, 1997, ark. wyd. 11,5, format B5, zł 10, informatyka
Książka zawiera szczegółowy opis programu Grapher for Windows (wersja 1.29), który jest przeznaczony do tworzenia wykresów dwuwymiarowych. Omawia działanie poszczególnych komend i opcji, zilustrowany licznymi przykładami. Cenna pomoc dla studentów studiów technicznych, pracowników nauki, inżynierów, ekonomistów przy sporządzaniu wykresów będących ilustracją obliczeń do różnego rodzaju projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, przy opracowywaniu sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, przy tworzeniu różnego rodzaju opracowań technicznych lub ekonomicznych.
MUSCHIK W., PAPENFUSS C., EHRENTRAUT H., Concepts of Continuum Thermodynamics. 5 Lectures on Fundamentals, Methods and Examples, 1997, ark. wyd. 5,6, format B5, zł 5, mechanika
OCHOŃSKI S., ROLA H., DOBOSZ P., Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej, 1997, ark. wyd. 9,2, format A4, zł 8, geometria
PANCEWICZ J. (red.), Laboratorium eksploatacji pojazdów samochodowych, 1997, ark. wyd. 16, format B5, zł 10, skrypt, budowa i eksploatacja maszyn
PŁONECKI L. (red.), Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy automatyki, 1997, ark. wyd. 6, format B5, zł 6, automatyka
PŁOSKI A., Wstęp do analizy matematycznej, 1997, ark. wyd. 4,7, format B5, zł 8, skrypt, matematyka
PRZYBYŁOWICZ K., PRZYBYŁOWICZ J., Repetytorium z materiałoznawstwa. cz. 1. Obróbki cieplne i powierzchniowe, 1997, ark. wyd. 5, format B5, zł 4,50, skrypt, materiałoznawstwo
PRZYBYŁOWICZ K., PRZYBYŁOWICZ J., Repetytorium z materiałoznawstwa. cz. 2, Fizyczne podstawy materiałoznawstwa, 1997, ark. wyd. 5, format B5, zł 6, skrypt, materiałoznawstwo
PRZYBYŁOWICZ K., PRZYBYŁOWICZ J., Repetytorium z materiałoznawstwa. cz. 2, Materiały niemetalowe i kompozyty, 1997, ark. wyd. 5,3, format B5, zł 5, skrypt, materiałoznawstwo
PRZYBYŁOWICZ K., PRZYBYŁOWICZ J., Repetytorium z materiałoznawstwa. Cz. V. Stopy żelaza, 1997, ark. wyd. 6,5, format B5, zł 5,50, skrypt, materiałoznawstwo
PRZYBYŁOWICZ K., PRZYBYŁOWICZ J., Repetytorium z materiałoznawstwa. Cz. VI. Metale i stopy nieżelazne, 1997, ark. wyd. 4,5, format B5, skrypt, zł 5, materiałoznawstwo
STACHULEC K., Metody rachunkowe fizyki klasycznej w zadaniach z rozwiązaniami, 1998, ark. wyd. 13,5, format B5, skrypt, fizyka
STACHULEC K., Wykłady z fizyki klasycznej, 1998, ark. wyd. 17,8, format B5, zł 13, skrypt, fizyk
STAŃCZYK T.L., ŁOMAKO D., Komputerowe obliczenia zespołów samochodów i ciągników, 1997, ark. wyd. 12,7, format B5, zł 11, skrypt, konstrukcja samochodów i ciągników
STĘPIEŃ J.C., Laboratorium gospodarki elektroenergetycznej. Cz. I, 1997, ark. wyd. 8, format B5, zł 10, skrypt, elektrotechnika
STĘPIEŃ J.C., TYTKO J., Laboratorium gospodarki elektroenergetycznej. cz. 2, 1997, ark. wyd. 11,5, format A4, zł 10, skrypt, elektrotechnika
SURGIEL P., KURBIEL J., Ćwiczenia laboratoryjne z oczyszczania wody, 1997, ark. wyd. 8,9, format B5, zł 5,50, inżynieria środowiska
SZTECHMAN T., Matematyka. cz. 2, Elementy rachunku różniczkowego i całkowego, 1997, ark. wyd. 4,7, format B5, zł 5,50, skrypt, matematyka
SZYMAŃSKA A., SZYMAŃSKI S., Laboratorium zabezpieczeń elektroenergetycznych, 1997, ark. wyd. 7,5, format B5, zł 8, elektrotechnika

WYDAWNICTWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

ul. A. Mickiewicza 80, 30-059 Kraków
tel. (0-12) 36-40-38

Zamówienia na sprzedaż wysyłkową 
przyjmuje:

Punkt Sprzedaży Uczelnianych Wydawnictw
Naukowo-Dydaktycznych AGH 
Bogumiła Mąsior
30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, 
pawilon A-1, tel. (0-12) 34-46-40
Podane ceny nie uwzględniają 
marży handlowej i kosztów wysyłki.

„Automatyka” (z. 1, t. 1), 1997, ark. wyd. 31,50, format B5, zł 5, półrocznik (automatyka).
CZAJA Józef, Modele statystyczne w informacji o terenie (wyd. II), 1997, ark. wyd. 14, format B5, zł 14, podręcznik (geodezja).
FALĘCKI Zygmunt, Analiza wad odlewów (wyd. II), 1997, ark. wyd. 8,75, format B5, zł 10, podręcznik (odlewnictwo).
FALĘCKI Zygmunt, Podstawy formowania z modeli odlewniczych (wyd. III), 1997, ark. wyd. 4,25, format B5, zł 5, podręcznik (odlewnictwo).
FILIPOWICZ Bogusław, Modelowanie i analiza sieci kolejkowych, 1997, ark. wyd. 14,20, format B5, zł 14, podręcznik (automatyka).
Geologia(t. 23, z. 1-2), 1997, ark. wyd. 19,60, format B5, zł 5, za zeszyt, kwartalnik (geologia).
GONET Andrzej, MACUDA Jan, Wiertnictwo hydrogeologiczne(wyd. II), 1997, ark. wyd. 20, format B5, zł 15, podręcznik (zarządzanie).
Inżynieria środowiska (t. 2), 1997, ark. wyd. 10,95, format B5, zł 5, rocznik (inżynieria środowiska).
KOSOWSKI Adam, Zarys odlewnictwa, 1997, ark. wyd. 20,60, format B5, zł 20, podręcznik (odlewnictwo).
MAZIARZ Michał, KULIŃSKI Stanisław, Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO (wyd. II), 1997, ark. wyd. 10,90, format B5, zł 10, podręcznik (robotyka).
„Mechanika” (t. XVI, z. 1-2), 1997, ark. wyd. 19,70, format B5, zł 5, za zeszyt, kwartalnik (mechanika).
„Metalurgia i odlewnictwo” (t. 23, z. 1-2), 1997, ark. wyd. 21,90, format B5, zł 5, za zeszyt, kwartalnik (metalurgia).
MIKUŁOWSKI Borys, Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe – nadstopy, 1997, ark. wyd. 8,30, format B5, zł 7, podręcznik (inżynieria materiałowa).
NADACHOWSKI Franciszek, KLOSKA Andrzej, Refractory wear processes, 1997, ark. wyd. 10,25, format B5, zł 11, podręcznik.
OLESIAK Zbigniew BUDZOŃ Piotr, Zbiór zadań z podstaw i eksploatacji maszyn (wyd. II uzup.) 1997, ark. wyd. 7,70, format B5, zł 10, podręcznik (robotyka).
„Opuscula Mathematica” (t. xvii), 1997, ark. wyd. 4,55, format B5, zł 5, za zeszyt, rocznik (matematyka).
PREISNER Leszek, PINDÓR Tadeusz, Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska, 1997, ark. wyd. 5,75, format B5, zł 7, podręcznik (zarządzanie).
PRZYBYŁOWICZ Karol, Metody badania metali i stopów, 1997, ark. wyd. 9,35, format B5, zł 10, podręcznik (odlewnictwo).
SĘK Tadeusz, Metody i narzędzia projektowania systemów zarządzania1997, ark. wyd. 14, format B5, zł 12, podręcznik (zarządzanie).
STARONKA Andrzej, HOLTZER Mariusz, PIEKARSKA Małgorzata, Podstawy fizykochemii procesów metalurgicznych i odlewniczych. Teoria i ćwiczenia (cz. 1), 1997, ark. wyd. 7,35, format B5, zł 9, podręcznik (odlewnictwo).
STARONKA Andrzej, HOLTZER Mariusz, PIEKARSKA Małgorzata, Podstawy fizykochemii procesów metalurgicznych i odlewniczych. Teoria i ćwiczenia (cz. 2), 1997, ark. wyd. 8,15, format B5, zł 9, podręcznik (odlewnictwo).
ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN Zofia, Zarys prawa cywilnego dla geodetów (wyd. II), 1997, ark. wyd. 22,80, format B5, zł 23, podręcznik (geodezja).
WAJS Wiesław, BYRSKI Witold, GREGA Wojciech, Mikrokomputerowe systemy sterowania, 1997, ark. wyd. 11,40, format B5, zł 10, podręcznik (automatyka).
WĄCHLEWSKI Tadeusz, Elementy chemii środowiska (wyd. III), 1997, ark. wyd. 8,50, format B5, zł 12, podręcznik (inżynieria środowiska).
WOJNAR Karol, Wiertnictwo – technika i technologia (wyd. II), 1997, ark. wyd. 46, format B5, zł 50, podręcznik (wiertnictwo).
ZBIEGIEŃ-MACIĄG Lidia, Taktyki i techniki negocjacyjne (wyd. IV), 1997, ark. wyd. 5, format B5, zł 5, podręcznik (zarządzanie).

REDAKCJA WYDAWNICTW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. t. Kościuszki

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
tel. (0-12) 37-42-89 lub 33-03-00 w. 380

„Czasopismo Techniczne”, z. 7/F/96, ss. 114, format B5, zł 5,
„Czasopismo Techniczne”, z. 8/Ś/96, ss. 82, format B5, zł 5,
„Czasopismo Techniczne”, z. 5/M/97, ss. 123, format B5, zł 6,
BYRDY Czesław, Zasady ocieplania budynków mieszkalnych, 1997, ss. 87, format B5, zł 4, pomoc dydaktyczna.
CHEŁMECKI Wiesław, Stacje kolejowe(cz. 1), 1997, ss. 121, format B5, zł 8, (skrypt).
HEJMO Władysław, Singular phenomena in a time optimal feedback system, 1997, ss. 116, format B5, zł 8, monografia 220 (inżynieria elektryczna).
KOPALEŃSKI Maciej, Język włoski, 1997, ss. 165, format B5, zł 9, (skrypt).
KOWICKI Marek, Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, 1997, ss. 250, format B5, zł 13, monografia 222 (architektura).
PALEJ Rafał, Dynamika i stateczność aktywnych pneumatycznych układów wibroizolacji, 1997, ss. 158, format B5, zł 9, monografia 218 (inżynieria lądowa).
WOJCIECHOWSKI Wojciech, Ocena napawalności stali stopowych, 1997, ss. 207, format B5, zł 7, monografia 219 (mechanika).
ZŁOWODZKI Maciej, Technologiczne i środowiskowe projektowanie budynków biur, 1997, ss. 300, format B5, zł 20, (skrypt).
PRACA ZBIOROWA, Sacrum w ogrodach, 1997, ss. 169, format B5, zł 10, monografia 216 (architektura).

DZIAŁ WYDAWNICTW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

ul. Wólczańska 223, 93-005 Łódź
tel. 84-07-98

ANDRZEJOWSKI Z. PAWŁOWSKI W., PRZEWŁOCKI S., Geometria wykreślna, 1997, ark. wyd. 14, format B5, zł 15, książka (budownictwo).
KANIOWSKI Władysław, Oswald Spengler– filozof i pisarz polityczny, 1997, ark. wyd. 15, format B5, zł 10, książka (humanistyka).
KĄCKI E., MAŁOLEPSZY, ROMANOWICZ A., Metody numeryczne dla inżynierów, 1997, ark. wyd. 11,50, format B5, zł 10, podręcznik (fizyka).
KORNOBIS Emilia (red.), Laboratorium podstaw dziewiarstwa, 1997, ark. wyd. 10, format B5, zł 12, podręcznik (włókiennictwo).
POŁOWIŃSKI Stefan, Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej polimerów, 1997, ark. wyd. 3,50, format B5, zł 6, podręcznik (chemia).
PUK Włodzimierz, Zagadnienia mechaniki ciała stałego z uwzględnieniem mikrostruktury brzegu (ZN nr 790), 1997, ark. wyd. 6, format B5, zł zł 4, rozprawa habilitacyjna (budownictwo).
PRACA ZBIOROWA, „Budownictwo” (z. 49), 1997, ark. wyd. 11,50, format B5, zł 9, zeszyty naukowe (budownictwo).
PRACA ZBIOROWA, „Physis” (z. 17), 1997, ark. wyd. 4,5, format B5, zł 5, zeszyt naukowy (fizyka).
PRACA ZBIOROWA, „Włókiennictwo” (z. 55), 1997, ark. wyd. 7,75, format B5, zł 6, zeszyt naukowy (włókiennictwo).
ZAWADA Józef, Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii, 1997, ark. wyd. 7, format B5, zł 5, podręcznik (mechanika).

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2
tel. (0-61) 313-216

ANDRZEJCZAK Karol, Statystyka elementarna z wykorzystaniem systemu Statgraphics, 1997, ss. 260, format 17x24 cm, zł 25 (podręcznik).
BARBACKI Andrzej (red.), Metaloznawstwo dla mechaników (wyd. IV), 1997, ss. 228, format 17x24 cm, zł 12,70 (skrypt).
GRAJDEK Ryszard, Projektowanie obrabiarek. Napęd główny obrabiarek ogólnego przeznaczenia, 1997, ss. 92, format 17x24 cm, zł 7,50 (skrypt).
KOZŁOWIECKI Henryk, KRZYMIEŃ Anna, Łożyska mechanizmu korbowego tłokowych silników spalinowych i ich smarowanie, 1997, ss. 150, format 17x24 cm, zł 11,50 (skrypt z maszyn roboczych).
NAWROWSKI Ryszard, SKOWRONEK Konrad, Systemy alarmowe pojazdów samochodowych, 1997, ss. 160, format 17x24 cm, zł 21, (podręcznik).
OPYDO Władysław, Problemy wysokonapięciowej izolacji próżniowej, 1997, ss. 98, format 17x24 cm, zł 8,80 (monografia).
OSTWALD Marian, Podstawy wytrzymałości materiałów, 1997, ss. 267, format 17x24 cm, zł 12,50 (podręcznik).
POPENDA Jerzy, ANDRUCH-SOBIŁO Anna, Matematyka na Derive (t. II), 1997, ss. 194, format 17x24 cm, zł 8, (podręcznik).
TURZENIECKA Danuta, Ocena niepewności wyniku pomiarów, 1997, ss. 169, format 17x24 cm, zł 14,80 (skrypt).
ŻUREK Jan (red.), Robotyzacja procesów technologicznych. Wybrane zagadnienia, 1997, ss. 84, format 17x24 cm, zł 7,80 (monografia).

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

00-644 Warszawa, ul. Polna 50
tel. 25-75-18, fax 660-70-60

KRUPKA Jerzy, MORAWSKI Roman Z., OPALSKI Leszek J., Metody numeryczne. Dla studnetów elektroniki i technik informacyjnych, 1997, ss. 163, format 17x24 cm, zł 7, skrypt (elektronika).
MALCZEWSKI Jerzy, Business in Western Languages, 1997, ss. 211, format 17x24 cm, zł 12, skrypt (mechanika).
MISIASZEK Stefan, Elementy i układy techniki pikosekundowej, 1997, ss. 242, format 17x24 cm, zł 12, skrypt (elektronika).
MITOSEK Marek, Mechanika płynów w inżynierii środowiska, 1997, ss. 332, format 17x24 cm, zł 12, podręcznik (inżynieria środowiska).
MULAS Edward, RUMIANOWSKI Roman, Rachunek błędu w pracowni fizycznej. Testy wyboru, 1997, ss. 120, format 17x24 cm, zł 6, skrypt (fizyka).
OBRYCKI Marek, PISARCZYK Stanisław, Zbiór zadań z mechaniki gruntów ( wyd. II popr.), 1997, ss. 124, format 17x24 cm, zł 6, skrypt (budownictwo).
SIDOROWICZ Jerzy, Napęd elektryczny i jego sterowanie, 1997, ss. 286, format 17x24 cm, zł 10,50, skrypt (elektryka).
SOSNOWSKI Stanisław, Tabernacki Jan, Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach(wyd. III popr.), 1997, ss. 176, format 17x24 cm, zł 10, skrypt (inżynieria środowiska).
DEPCZYŃSKI Wiesław, SZAMOWSKI Andrzej, Budowle i zbiorniki wodne, 1997, ss. 230, format B5, zł 11, skrypt (inżynieria środowiska).
DŁUŻEWSKI Janusz M., Hydro-Geo. Program elementów skończonych dla geotechniki, hydrotechniki i inżynierii ochrony środowiska, 1997, ss. 120, format B5, zł 8, skrypt (inżynieria środowiska).
FINDENSEIN Władysław, Struktury sterowania dla złożonych systemów, 1997, ss. 192, format B5, zł 10, monografia naukowa (elektronika).
GUZIEL Alojzy, Wybrane działy górnictwa, 1997, ss. 197, format B5, zł 10, skrypt (geodezja i kartografia).
MALCZEWSKI Jerzy, Business in western languages, 1997, ss. 212, format B5, zł 12, skrypt (mechanika).
MISIASZEK Stefan, Elementy i układy techniki pikosekundowej, 1997, ss. 242, format B5, zł 12, skrypt (elektronika).
MULAS Edward, RUMIANOWSKI Roman, Rachunek błędu w pracowni fizycznej. Testy wyboru, 1997, ss. 120, format B5, zł 6, skrypt (fizyka).
OSOWSKI Stanisław, Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink, 1997, ss. 146, format B5, zł 10, skrypt (elektrotechnika).
SOSNOWSKI Stanisław, TABERNACKI Jan, Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach, 1997, ss. 176, format 170x240 mm, zł 10, skrypt (inżynieria środowiska).
SZCZEŚNIAK Wacław E., NAGÓRSKI Roman T., Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Dynamika, 1997, ss. 324, format B5, zł 18, skrypt (budownictwo).
WICHER Jerzy, Zagadnienia bezpieczeństwa samochodu, 1997, ss. 120, format B5, zł 7, skrypt (mechanika).
WINCENCIAK Stanisław, Metody i algorytmy kształtu obiektów w polu elektromagnetycznym, 1997, ss. 116, format B5, zł 7,50, monografia (elektrotechnika).
WINIECKI Wiesław, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, 1997, ss. 328, format B5, zł 15, podręcznik (elektronika).

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 13
tel./fax (0-71) 328-29-40

BAGIŃSKI t. (red.), Techniki i metody badawcze w planowaniu przestrzennym, 1997, ss. 168, zł 18, podręcznik (architektura).
BĘDZIŃSKI R. (red.), Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane, 1997, ss. 334, zł 19, podręcznik (mechanika).
BODUSZEK B., Heteroc ykliczne kwasy aminofosforowe – synteza i aktywność biologiczna, 1997, ss. 88, zł 7,50, praca naukowa (chemia).
BAGACZYK T., ROMASZKIEWICZ-BIAŁAS T., 13 wykładów z geometrii wykreślnej, 1997, ss. 184, zł 15, podręcznik (architektura).
CZERNER R., LASOTA C., Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., 1997, ss. 148, zł 8,50, monografia (architektura).
DEMICHOWICZ-PIGONIOWA J., Obliczenia fizykochemiczne, 1997, ss. 568, zł 32,50, podręcznik (chemia).
DYSZLEWICZ J., Boundary and Initial-Boundary Value Problems of the Micropolar Theory of Elasticity, 1997, ss. 374, zł 12, monografia (matematyka).
FOLTAŃSKA-WERESZKO D., Teoria systemów cieplnych. Termodynamika – podstawy (wyd. III zmienione), 1997, ss. 246, zł 14, podręcznik (ochrona środowiska).
GANCARZ R., Reakcja Kabacznika-Fieldsa. Synteza biologicznie aktywnych aminofosfonianów, 1997, ss. 78, zł 6, praca naukowa (chemia).
GOMÓŁKA E., SZAYNOK A., Chemia wody i powietrza, 1997, ss. 434, zł 26, podręcznik (chemia).
GÓRECKI J., Sieci cieplne, 1997, ss. 176, zł 11, podręcznik (mechanika i termoenergetyka).
GRABIŃSKA T., ZABIEROWSKI M. (red.), Analizy metodologiczne w nauce, seria: Cosmos-Logos, 1997, ss. 136, zł 11, monografia (nauki społeczne).
GRAJNERT J. (red.), Izolacja drgań w maszynach i pojazdach, seria: Navigator(nr 8), 1997, ss. 112, zł 16, (mechanika).
GRONOWICZ A., MILLER S., Mechanizmy. Metody tworzenia zbiorów rozwiązań alternatywnych. Katalog schematów strukturalnych i kinamatycznych, 1997, ss. 208, zł 14, podręcznik (mechanika).
GNUTEK Z., Łopatkowe maszyny rotacyjne. Rozwinięcie wybranych elementów jednowymiarowej teorii, 1997, ss. 252, zł 13, podręcznik (mechanika).
JABŁOŃSKI A., PAWELSKI T., PAWLAK W. i inni (praca zbiorowa, 7 autorów), Obliczenia w chemii nieorganicznej, 1997, ss. 260, zł 16, podręcznik (chemia).
JASIEŃKO S., BIEGAŃSKA C., ŚWIETLIK U, KIDAWA H., Atlas mikroskopowych typów struktur występujących w węglach kamiennych i koksach, 1997, ss. 158, zł 12, monografia (chemia).
KACZMAR J. W., Spiekane materiały kompozytowe uzyskiwane w procesie mechanicznego wytwarzania stopów i wyciskania, 1997, ss. 138, zł 9, monografia (mechanika).
KASPRZAK A., Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, 1997, ss. 232, zł 15, podręcznik (informatyka).
KONOWICZ W., Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym, 1997, ss. 164, zł 17, monografia (architektura).
KOWAL A. L. (red.), Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów, 1997, ss. 422, zł 15, podręcznik (ochrona środowiska).
KURZYŃSKI M., Rozpoznawanie obiektów. Metody statystyczne, 1997, ss. 250, zł 14, praca naukowa (informatyka).
KUŹMIŃSKI S., POPRAWSKI R. (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Mechanika i termodynmika (cz. 2), 1997, ss. 270, zł 10,50, podręcznik (fizyka).
KWAŚNIOWSKI S. (red.), Pojazdy izotermiczne i chłodnicze. Teoria, konstrukcja, badania, seria: Navigator (nr 7), 1997, ss. 202, zł 13,50, praca naukowa (mechanika).
LECH M., Kierunki rozwoju elektrowni jądrowych, 1997, ss. 118, zł 10, podręcznik (termoenergetyka).
LESCHONSKI K., KMIEĆ A., Injectors. Principles of Designing and Calculational Methods, 1997, ss. 118, zł 7,50, praca naukowa (chemia).
ŁUCZYŃSKI R. M., Zamki i pałace Dolnego Śląska. Sudety i Przedgórze Sudeckie, 1997, ss. 204, zł 28, wydanie popularnonaukowe.
ŁUCZYŃSKI R. M., Zamki i pałace Dolnego Śląska. Wrocław i okolice, 1997, ss. 124, zł 20, wydanie popularnonaukowe.
MACHNIKOWSKI J., Przemiany mezofazowe w pakach pochodzenia karbochemicznego. Kształtowanie anizotropii optycznej, 1997, ss. 66, zł 8, praca naukowa (chemia).
MARCINKOWSKI J., Rozkłady prawdopodobieństwa przydatne w rozwiązywaniu problemów transportu, 1997, ss. 148, zł 8,50, praca naukowa (mechanika).
MARTAN J., Modelowanie rozkładów koncentracji implantowanych jonów w ciele stałym, 1997, ss. 110, zł 8, praca naukowa (elektronika).
MARTAN J., Praca i wynagradzanie w przedsiębiorstwie. Zagadnienia podstawowe, 1997, ss. 76, zł 5, praca naukowa (ekonomia i zarządzanie).
MILLER M., Badania termodynamiki układów halogenków metali metodą wysokotemperaturowej spektometrii mas, 1997, ss. 122, zł 9, monografia (mechanika).
MILLER S., Mechanizmy przystankowe PR-R. Podstawy działania i budowy. Zbiory rozwiązań możliwych, 1997, ss. 52, zł 5, praca naukowa (mechanika).
MOCHNACKI W., Kody korekcyjne i kryptografia, 1997, ss. 190, zł 13, podręcznik (elektronika).
MŁYŃCZAK M. (red.), Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle, seria: Navigator(nr 6), 1997, ss. 134, zł 10, praca naukowa (mechanika).
MISIEWICZ J., Wybrane metody optycznych badań półprzewodników, 1997, ss. 130, zł 8, podręcznik (elektronika).
NIEMCZYK E., Hala ludowa we Wrocławiu, 1997, ss. 96, zł 9, praca naukowa (architektra).
NOWAK J., PIETRASZKIEWICZ K., ZAJĄC M., Dyfrakcyjne elementy odwzorowujące, 1997, ss. 74, zł 5,50, praca naukowa (matematyka i fizyka).
NOWAK J., POPIOŁEK-MASAJADA A., Zbiór zadań z optyki geometrycznej z rozwiązaniami, 1997, ss. 92, zł 6,50, podręcznik (matematyka).
NOWAKOWSKI R., Elementy matematyki wyższej, 1997, ss. 290, zł 18, podręcznik (matematyka).
PAWLACZYK-SZPILOWA M., Biologia i ekologia, 1997, ss. 388, zł 22, podręcznik (ochrona środowiska).
PIETRASZKO J., Matematyka. Teoria, przykłady, zadania, 1997, ss. 282, zł 16, podręcznik (matematyka).
RATAJCZYK F. (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki (cz. IV). Optyka, 1997, ss. 274, zł 9, podręcznik (fizyka).
SMUTNICKI C., Optimization and control in just-in-time manufacturing systems, 1997, ss. 196, zł 10, monografia (informatyka).
STALEWSKI T., CHLEBNICKA E. (red.), Wybrane problemy i metody, ss. 180, zł 14, podręcznik (ekonomia i zarządzanie).
SZATKOWSKI J., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki (cz. III). Elektryczność i magnetyzm, 1997, ss. 224, zł 9, podręcznik (fizyka).
SZCZYGIELSKI J. (red.), Ekonomiczne problemy transformacji sektorowej gospodarki,1997, ss. 142, zł 6, praca naukowa (ekonomia i zarządzanie).
SZELOCH R. F., Statystyczne i termiczne problemy niezawodności systemów elektronicznych, 1997, ss. 160, zł 10, praca naukowa (elektronika).
TABOTA A.(red), Naprawy powypadkowe nadwozi a bezpieczeństwo, seria: Navigator (nr 9), 1997, ss. 208, zł 17, praca naukowa (mechanika).
TRZEPIERCZYŃSKA J. (red.), Fizykochemiczna analiza zanieczyszczzeń powietrza, 1997, ss. 118, zł 14, podręcznik (ochrona środowiska).
WACHOWSKI K., Śląsk w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne, 1997, ss. 118, zł 13, praca naukowa (archeologia).
WIĘCKOWSKI t. W., Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, seria: Biblioteka Kompatybilności, 1997, ss. 152, zł 10,50, praca naukowa (elektronika).
WILIMOWSKA Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, 1997, ss. 192, zł 13, praca naukowa (ekonomia i zarządzanie).
WISZNIEWSKI A. (red.), Teoria sterowania. Ćwiczenia laboratoryjne(wyd. III zmienione), 1997, ss. 188, zł 11, podręcznik (elektrotechnika).
ZABIEROWSKI M., Wszechświat i kopernikanizm, 1997, ss. 130, zł 13, praca naukowa (nauki społeczne).
ZALEWSKI L., Podstawy rachunkowości. Zbiór tematów ćwiczeniowych, 1997, ss. 42, zł 5, podręcznik (ekonomia i zarządzanie).

POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA

65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50
tel. (0-68) 25-48-31

BANASZAK Zbigniew (red.), Zarządzanie operacjami, 1997, ss. 178, format B5, zł 20, skrypt (zarządzanie).
BĄCAL K., DZWONNIK I., GODZISZEWSKI J., TOMASIK W. (red.), 30 lat Wydziału Mechanicznego 1967-1997, 1997, ss. 99, format B5, zł 5, zeszyt jubileuszowy (informacyjne).
BRANICKI Ryszard (red.), „Elektryka nr 16” ( ZN PZ nr 112), 1997, ss. 258, format B5, zeszyt naukowy (elektrotechnika).
BOROWIECKI Mieczysław (red.), Discussiones Mathematicae, seria: Graph Theory, 1997, Vol. 17, Nr 1, ss. 153, format B5, zł 24, czasopismo (matematyka – teoria grafów).
CZARNECKI Witold, STASZCZUK Paweł, Projektowanie słupów żelbetowych, 1997, format A4, monografia naukowa (budownictwo).
GREINERT Henryk (red.), „Inżynieria środowiska nr 6”, Pojezierze antropologiczne w Dorzeczu Nysy Łużyckiej, ZN PZ nr 114, 1997, ss. 134, fotogr. 55, format B5, zł 10, zeszyt naukowy (inżynieria środowiska).
JĘDRCZAK Andrzej (red.), „Inżynieria środowiska nr 5” (ZN PZ nr 111), 1997, ss. 174, format B5, zł 10,zeszyt naukowy (inżynieria środowiska).
KISIELEWICZ Michał (red.), Discussiones Mathematicae, seria: Algebra and Stochastic Methods, Nr 1, ss. 129, format B5, zł 24, czasopismo (matematyka, algebra i metody stochastyczne).
III Konferencja. Elektrotechnika Prądów Niesinosuidalnych ‘97, 1997 – (t. I), 1997, ss. 166, zł 11, (t. II), ss. 166-334, zł 11, materiały konferencyjne (elektrotechnika).
KORBICZ Józef (red.), Applied Mathematics and Computer Science, 1997, Vol. 7, Nr 2 (numer specjalny, Kozłowski Krzysztof: Recent Developments in Robotics), ss. 216-472, format B5, zł 14, czasopismo (zastosowania matematyki i informatyki).
KORBICZ Józef (red.), Applied Mathematics and Computer Science, 1997, Vol. 7, Nr 3, ss.472-704, format B5, zł 14, czasopismo (zastosowania matematyki i informatyki).
KORBICZ Józef (red.), Applied Mathematics and Computer Science, 1997, Vol. 7, Nr 4 (numer specjalny, Kaczorek Tadeusz: Recent Developments in Two-Dimensional Linear Systems Theory), ss. 704-950, format B5, zł 14, czasopismo (zastosowania matematyki i informatyki)
KORBICZ Józef (red.), 30 lat Wydziału Elektrycznego 1967-1997, ss. 166, format B5, zł 20, (wydanie jubileuszowe).
KOTOWSKI Jerzy (red.), Budownictwo nr 28, Zagadnienia Środkowego Nadodrza( ZN PZ nr 113), 1997, ss. 112, format B5, zeszyt naukowy (budownictwo).
KRASICKA-CYDZIK Elżbieta, Laboratorium do ćwiczeń z chemii(wyd. IV), 1997, ss. 101, format B5, zł 5,50, materiały pomocnicze (chemia).
LESZCZYŃSKA Hanna (red.), AkceptanzModerner Burobeleuchtungssysteme, 1997, ss. 197, format B5, zł ..., monografia naukowa (elektrotechnika).
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów I Młodych Pracowników Nauki, 1997, format B5, materiały konferencyjne:
t. 1 – Budownictwo i Inżynieria Środowiska, ss. 300, zł 12, (budownictwo, inżynieria środowiska), t. 2 – Elektrotechnika i elektronika, ss. 168, zł 6, (elektrotechnika, elektronika), t. 3 –Informatyka, ss. 313, zł 12, (informatyka), t. 4 – Mechanika, ss. 138, zł 12, (mechanika), t. 5 – Zarządzanie, ss. 324, zł 12, (zarządzanie)
STANKIEWICZ Janina (red.), Management, 1997, nr 1, ss. 144, format B5, zł ..., czasopismo (zarządzanie).
SZKLARSKI Jan, Metrologia długości i kąta, 1997, format B5, zł ...: cz. 1 – Podstawowe określenia i zależności (MKD.0000), ss. 159, cz. 2 – Ćwiczenia audytoryjne (MKD.1000), ss. 73, cz. 3 – Ćwiczenia laboratoryjne (MKD.2000)–, ss. 168.
WALICKI E., WALICKA A., KARPIŃSKI T., Wprowadzenie do laboratorium z mechaniki płynów (wyd. II popr.), 1997, ss. 204, format B5, zł 15, skrypt (mechanika płynów).
WALICKI E., WALICKA A., KARPIŃSKI T., Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów(wyd. II), 1997, ss. 52, format A4, zł 8, materiały pomocnicze (mechanika płynów).
WALICKI Edward (red.), Applied Mechanics and Engineering, 1997, Vol. 2, Nr 1, ss. 152, format B5, zł 10, czasopismo (zastosowania mechaniki).
WALICKI Edward (red.), Applied Mechanics and Engineering, 1997, Vol. 2, Nr 2, ss. 152-297, format B5, zł 10, czasopismo (zastosowania mechaniki).
WALICKI Edward (red.), Applied Mechanics and Engineering, 1997, Vol. 2, Nr 3, ss. 297-443, format B5, zł 10, czasopismo (zastosowania mechaniki).
WALICKI Edward (red.), Applied Mechanics and Engineering, 1997, Vol. 2, Nr 4, ss. 443-602, format B5, zł 10, czasopismo (zastosowania mechaniki).

DZIAŁ WYDAWNICTW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY

85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16
tel./fax ((0-52) 341-11-67

Biologia

CIERZNIAK t. (red.), Postępy apidologii w Polsce, 1997, ss. 280, zł 11, (materiały konferencyjne).

Nauki Humanistyczne

BŁACHNIO J.R., Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, 1997, ss. 256, zł 9, (habilitacja).

Historia

GRZEGORZ M., Pomorze Gdańskie pod rządami Zakonu Krzyżackiego w latach 1308-1466, 1997, ss. 424, zł 15, (monografia).
JANISZEWSKA-MINCER B., Stosunki polsko-niemieckie w latach 1515-1772, ss. 212, zł 9, (monografia).
JASTRZĘBSKI W., ZAWADZKI W. (red.), Rok 1807 na Krajnie i Pomorzu. Tradycje Legionów Polskich J. H. Dąbrowskiego w jednostkach Wojska Polskiego, 1997, ss. 172, zł 10, (materiały konferencyjne).
KOSMANOWA B., Edward Raczyński. Człowiek i dzieło, 1997, ss. 288, zł 10, (monografia).
KWIATKOWSKI M., Pisma. Edycje Królewieckie 1564-1577, 1997, ss. 220, zł 15, (monografia).
MARCHWIŃSKI R. T., Geografia Polski Marcina Kromera, 1997, ss. 288, zł 9, (monografia).
SUDOŁ A., Początki sowietyzacji kresów wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, 1997, ss. 456, zł 12, (monografia).
TOPIJ A., Ludność niemiecka wobec rusyfikacji guberni bałtyckich 1882-1905, 1997, ss. 148, zł 7, (monografia).

Językoznawstwo

CZACHOROWSKA M., SMOLAGA R., SZEWCZYK Ł. M., Opracowanie. Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 1543, 1997, ss. 176, zł 8, (monografia).
FRYSKA E., MĘDELSKA J. (red.), Kilka rozpraw filologicznych, 1997, ss. 204, zł 8, (monografia).
PAJĄKOWSKA M., Słownictwo kociewskie a kultura ludowa, 1997, ss. 136, zł 7, (habilitacja).

Literaturoznawstwo

GOLIŃSKI J. K., Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturrze dawnej Polski, 1997, ss. 300, zł 11, (monografia).
MALINOWSKA J., Antologia rosyjskiej prozy emigracyjnej (pierwsza i trzecia fala emigracji), 1997, ss. 288, zł 8, (monografia).

Nauki o Polityce

KNOPEK K., Polacy w Grecji. Historia i współczesność, 1997, ss. 284, zł 9, (monografia).

Pedagogika

BŁASZCZYK I., OSSOWSKA A., RĄCZEWSKA V., Historia wychowania rodzinnego i kształcenia w starożytności, 1997, ss. 252, zł 8, (przewodnik bibliograficzny).
BUDREWICZ J., Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt, 1997, ss. 372, zł 11, (habilitacja).
DEPTUŁA M., Szanse rozwoju psychospołecznego dzieci w zmieniającej się szkole, 1997, ss. 280, zł 10, (habilitacja).
GERLACH R. (red.), Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku, 1997, ss. 352, zł 12, (materiały konferencyjne).
JAKUBIAK K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, 1997, ss. 300, zł 11, (habilitacja).
KUCHCIŃSKA M., Od edukacji dyrektywnej do emancypacyjnej. Dylematy w edukacji za pośednictwem zadań, 1997, ss. 252, zł 9, (habilitacja).
NAPIERAŁA M. P., Zabawy i gry ruchowe – wybrane zagadnienia, 1997, ss. 128, zł 6, (skrypt).
PLENKIEWICZ M., Sprawdzanie osiągnięć uczniów klas początkowych w czytaniu. Testy czytania, 1997, ss. 92, zł 6, (skrypt).
ROGALSKI E. (red.), Profil kształcenia nauczycieli muzyki dla potrzeb szkoły ogólnokształcącej, 1997, ss. 224, zł 10, (materiały konferencyjne).
TCHORZEWSKI A. M. (red), Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych, 1997, ss. 168, zł 7, (materiały konferencyjne).
TCHORZEWSKI A. M. (red), Wychowanie w kontekście teoretycznym (wyd. II), 1997, ss. 200, zł 9, (monografia).
TREMPAŁA E., Panorama pedagogiki społecznej, 1997, ss. 208, zł 10, (monografia).
WOŁOSZYN W. M. (red.), Aksjodeontologiczne aspepkty relacji osobowych w procesach edukacyjnych, 1997, ss. 280, zł 10, (monografia).
ZWIERZCHOWSKI P., Myślenie mityczne w pedagogice (w świetle koncepcji mitu Ernsta Cassirera), 1997, ss. 92, zł 6, (monografia).
ZWOLIŃSKA E., Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym. Badanie muzycznej aktywności umysłowej, 1997, ss. 238, zł 10, (habilitacja).
ZWOLIŃSKA E., Skuteczność zapamiętywania tekstów poetyckich w formie wierszy i w formie piosenek, 1997, ss. 180, zł 9, (monografia).
ZWOLIŃSKA E. (red.), Skuteczność kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przeszkolnym i wczesnoszkolnym, 1997, ss. 240, zł 8, (materiały konferencyjne).

Psychologia

KAJA B. (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (t. I), 1997, ss. 452, zł 15, (materiały konferencyjne).

Socjologia

TARCZYŃSKI A., Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, 1997, ss. 152, zł 7, (monografia).

Wydawnictwo WSP w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, 
tel./fax (0-34) 61-48-54, 24-70-64 w.216.

CIERNIAK U., Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, ss. 192, zł 6, (monografia).
DERBIS R., Psychologia VI, ss. 120, zł 6, (praca zbiorowa).
DUBICKI T., ORMAN M., (red.), Zeszyty Koła Naukowego Historyków WSP w Częstochowie, ss. 108, zł 5, (praca zbiorowa).
GOFRON B., Systemowe podstawy doboru treści kształcenia, ss. 116, zł 4, (monografia).
KOWALEWSKI L., Przyroda kompleksów stawowych na obszarze województwa częstochowskiego, ss. 292, zł 15, (monografia).
ŁUKASZEWSKI M., Wojciech Łukaszewski, Życie i twórczość, ss. 284, zł 15, (biografia).
MAŁECKI M., Lucjan Siemieński. Od wczesnych utworów do „Trzech wieszczb”, ss. 260, zł 12, (monografia).
MAŁOLEPSZY E., Historia kultury fizycznej. Przewodnik bibliograficzny dla studentów, ss. 40, zł 5.
MAŁOLEPSZY E., NOWAKOWSKI A., PONCZEK M. (red.), Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po roku 1918), ss. 200, zł 10, (praca zbiorowa).
PAMUŁA S., Słownik komunikacji społecznej Kościoła, ss. 268, zł 16 (słownik).
PLUTA A., Pedagogika opiekuńcza – wymiary podstaw edukacji nauczycielskiej. cz. 1, Granice i pogranicza opowieści pedagogicznej a filozoficzno-kulturoznawcze współrzedne refleksji humanistycznej, ss. 248, zł 5,5 (monografia).
PODOBIŃSKI S., Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej, ss. 216, zł 5 (monografia).
STARNAWSKI J., Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia, ss.156, zł 6, (monografia).
STEMPOR Z., Teksty rosyjskie dla lektoratów, ss. 128, zł 3 (skrypt).
SUCHMIEL J., Żydówki ze stopniem doktora wszech nauk lekarskich oraz doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim do czasów II Rzeczypospolitej, zł 4, (monografia).
SWIERZAWSKI A., Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu. Wybór pism, zł 16, (monografia).
SZLUFIK W., Funkcjonowanie środków przekazu społecznego w edukacji przedszkolnej i szkolnej, ss. 184, zł 9 (monografia).
WAGNER I., Sieroctwo społeczne – przyczyny, następstwa, formy kompensacji. Studium teoretyczno-badawcze, ss. 120, zł 6,5 (monografia).
WALCZAK J., ZIELECKI A. (red.), Przeszłość w szkole przyszłości, ss. 332, zł 10, (materiały pokonferencyjne).
ZAKRZEWSKI A. J. (red.), „Zeszyty Historyczne IV”. In honorem J. Związek, ss. 512, zł 15 (praca zbiorowa).

WYDAWNICTWO NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

im. Komisji Edukacji Narodowej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41
tel. (0-12) 33-78-20

BUŚ Marek, Składanie pieśni z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida, 1997, ss. 376, format B5, zł 21, monografia naukowa (literaturoznawstwo).
CHRONOWSKI Antoni, Elementy teorii mnogości, 1997, ss. 304, format B5, zł 12, skrypt (matematyka).
DURAJ-NOWAKOWA Krystyna, GNITECKI Janusz (red.), Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, 1997, ss. 194, format B5, zł 8,50, monografia naukowa (pedagogika).
GĄSIOREK Krystyna, Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka, 1997, ss. 248, format B5, zł 11, monografia naukowa (językoznawstwo).
JAROWIECKI Jerzy, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, 1997, ss. 300, format B5, zł 15, monografia naukowa (prasoznawstwo).
KAROLAK Stanisław (red.), Semantyka i struktura języka słowiańskiego (cz. 2), 1997, ss. 252, format B5, zł 11, monografia naukowa (językoznawstwo).
LUBAS-BARTOSZYŃSKA Regina, BEDNARCZUK Leszek (red.), Etudes Romanes V. Prace Romanistyczne V. Seria: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny
WSP w Krakowie (z. 188), 1997, ss. 96, format B5, zł 5,50, rocznik (językoznawstwo).
PILECKA Władysława, KLIŚ Maria (red.), Funkcje psychologii w dobie przemian społeczno-kulturowych w Polsce, 1997, ss. 276, format B5, zł 14, monografia naukowa (psychologia).
PILECKI Jan, PILECKA Władysława, BARAN Jolanta, Wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w internacie (wyd. II), 1997, ss. 210, format B5, zł 9,50, skrypt (pedagogika specjalna).
PŁOCKI Jan, Stochastyka 1. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna jako matematyka in statu nascendi, 1997, ss. 440, format B5, zł 15, skrypt (matematyka).
PŁOCKI Jan, Stochastyka 2. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Zarys dydaktyki, 1997, ss. 322, format B5, zł 9, skrypt (matematyka).
STAWIŃSKI Wiesław (red.), Zagadnienia dydaktyki biologii szkoły ogólnokształcącej i wyższej, 1997, ss. 294, format B5, zł 8, monografia dydaktyczna (biologia).
SZOCKI Józef, WOŹNIAKOWSKI Krzysztof (red.), Literatura – prasa – biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej, 1997, ss. 472, format B5, zł 20,50, monografia naukowa (literaturoznawstwo, prasoznawstwo, bibliologia).
SZYMAŃSKI Tadeusz, KLISIEWICZ Edward, KOZIARA Stanisław (red.), Prawo językoznawcze IX, seria: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie (z. 192), 1997, ss. 296, format B5, zł 13, rocznik (językoznawstwo).
ŚLIWA Michał, Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, 1997, ss. 140, format A5, zł 7, monografia naukowa (politologia).
TOCZEK Alfred, Krakowski „NAPRZÓD” i jego polityczne oblicze 1919-1934, 1997, ss. 168, format B5, zł 9,50, monografia naukowa (prasoznawstwo).
WOŹNIAKOWSKI Krzysztof, W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945), 1997, ss. 476, format B5, zł 20, monografia naukowa (literaturoznawstwo).

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W RZESZOWIE

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 16b, skr. poczt. 155, 
tel. (0-17) 625-628 w. 1087.

KŁAK CZ. (red.), Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu, 1997, ss. 236, format A5, zł 10.
ANDERS Z., WOLSKI J. (red.), Poetycki krąg „Kontynentów”, 1997, ss.274, format A5, zł 13.
BURKHANOV I., Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology, 1998, ss.285, format A5, zł 14.
ULIASZ S. (red.), „ZN, seria filologiczna, Historia literatury 3”, 1997, ss. 180, format B5, zł 5.
SOKÓŁ Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, 1998, ss. 460, format B5, zł 13.
MEISSNER A. (red.), „ZN seria społeczno-pedagogiczna i historyczna, Pedagogika i psychologia 3”, 1997, ss. 164, format B5, zł 5.
KOSTKIEWICZ J. (red.), Szkice o kształtowaniu osobowości, 1997, ss. 132, format A5, zł.
TYRAŁA P. (red.), Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa, 1997, ss. 248, format A5, zł 11.
TOCKI J. (red.), Interakcja teorii i praktyki w nauczaniu matematyki, 1997, ss. 300, format A5, zł 12.
BUDZYŃSKI Z., PRZYBOŚ K. (red.), Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, 1997, ss. 194, format A5, zł 22.
STEINER J., Sumienie w polityce, 1997, ss. 200, format A5, zł 9.
ŻUK-ŁAPIŃSKA L.(red.), Kryzys kultury europejskiej ?, 1997, ss. 134, format A5, zł 8.
ŻUK-ŁAPIŃSKA L. Złota reguła, 1997, ss. 200, format A5, zł 9.
MAJOREK C., POTOCZNY J. (red.), Galicja i jej dziedzictwo, t. IX, 1997, ss. 192, format B5, zł 10.
AMPEL t. (red.), Z polszczyzny historycznej i współczesnej, 1997, ss. 215, format B5, zł 10.
HOFF J. (red.), „ZN seria społeczno-pedagogiczna, Historia 6”, 1997, ss. 228, format B5, zł 5.
HOMPLEWICZ J. (red.) Gdy osobowość horyzontem wychowania, 1997, ss. 112, format A5, zł 6.
KŁAK C. (red.), Chłopi, naród, kultura, t. III, 1997, ss. 264, format B5, zł 10.
BONUSIAK W. (red.), Chłopi, naród, kultura, t. V, 1997, ss. 292, format B5, zł 11.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

im. Tadeusza Kotarbińskiego
pl. Słowiański 6, 65-069 Zielona Góra
tel. 635-20 w. 220

BRZEZIŃSKI J. (red.), Problematyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych dla doby nowopolskiej, 1997, ss. 176, format B5, zł 8,50, monografia naukowa (literaturoznawstwo).
KACZOCHA W., POPŁAWSKI S. (red.), Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, 1997, ss. 192, format B5, zł 11, monografia naukowa (etyka, aksjologia).
PELTZ W., DUDEK J. (red.), Etos rycerski w Europie Środkowej i wschodniej, 1997, ss. 168, format B5, zł 8, monografia naukowa (historia).
SKOREK J., Fonetyka supersegmentalna języków rosyjskiego i polskiego, 1997, ss. 243, format B5, zł 14, monografia naukowa (językoznawstwo0.
ŚWIREK A., Z gatunkiem czy bez... O twóczości Mirona Białoszewskiego, 1997, ss. 120, zł 7, monografia naukowa (literaturoznawstwo).
BRZEZIŃSKI Jerzy (red.), MAĆKOWIAK Krzysztof, PIĄTKOWSKI Cezary, Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, 1997, ss. 178, format B5, zł 13, literatura polska.
DUDEK Joanna, Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego, 1997, ss. 155, format A5, zł 10,50, filozofia.
HAJDUK Edward, NARKIEWICZ-NIEDBALEC Ewa (red.), Beständigkeit und Wandel der sozialen Lage polnischer und deutscher Jugendlichen, 1997, ss. 154, format B5, zł 15, filologia.
KLIN Eugeniusz, ZIMNIAK Paweł (red.), Probleme der Zeitgenössischen Schlesischen Literatur, 1997, ss. 92, format B5, zł 7, filologia.
KLIN Eugeniusz, LIEBSCH Helmut, MAŃCZYK Augustyn (red.), Studia i materiały. Germanistyka, 1997, ss. 175, format B5, zł 8,50, filologia.
MAGNUCKI Krzysztof, SZYC Wacław, Układy prętowe o cienkościennych przekrojach otwartych. Obliczenia wytrzymałościowe, 1997, ss. 123, format A5, zł 7, nauki techniczne.
NODZYŃSKI Tomasz, Strażnica zachodnia 1922-1939, 1997, ss. 181, format B5, zł 12, historia.
PELTZ Wojciech, DUDEK Jarosław (red.), Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, 1997, ss. 166, format B5, zł ..., historia.
POTYRAŁA Bolesław, SZCZEGÓŁA Hieronim, Czerwoni marszałkowie, elita Armii Radzieckiej 1935-1991, 1997, ss. 426, format B5, zł 25, historia.
SINICA Marian, BEMBEN Lesława, BENYSZKIEWICZ Barbara, Bibliografia adnotowana z zakresu dydasktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995, 1996, ss. 88, format A5, zł 6,90, filologia polska.
SKOREK Julian, Fonologia supersegmentalna języków rosyjskiego i polskiego, 1997, ss. 234, format B5, zł 14, filologia wschodniosłowiańska.
SOŁOWJOW Włodzimierz, Lilianna Kiejzik, 1997, ss. 120, format A5, zł 10, filozofia.
STAWNICKA Elżbieta, Stworzenie, upadek, zbawienie, 1997, ss. 32, format A5, zł 4,30.
ŚWIREK Anna, Z gatunkiem czy bez... O twórczości Mirona Białoszewskiego, 1997, ss. 120, format A5, zł ..., filologia polska.
TICHONIUK Bazyli (red.), Innowacje w językach wschodniosłowiańskich, 1997, ss. 160 format B5, zł 9,50, filologia słowiańska.
WAŁKÓWSKI Andrzej, Skryptoria Cystersów Filiacji Portyjskiej na Śląsku do końca XIII w., 1996, ss. 424, format B5, zł 20, historia.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskiej
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
tel. 822-16-31

GASIK Wojciech, PAŃCZYK Jan, Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS i WSPS z lat 1971-1996, 1997, ss. 183, zł 7.
NOWICKA-KOZIOŁ Maria, Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu (wyd. II uzup.), 1997, ss. 220, zł 15.
MAREK-RUKA Marianna, Teoria i praktyka rehabilitacji w dorobku naukowym profesora Aleksandra Hulka, 1997, ss. 198, zł 7.
STOJANOWSKA Wanda, Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, 1997, ss. 171, zł 15.
WACHELKA Anna, Życie i osiągnięcia naukowe prof. dr. hab. Włodzimierza Pietrzaka, 1997, ss. 122, zł 6.

WYDAWNICTWO  AKADEMII EKONOMICZNEJ

w Krakowie
31-510 Kraków, ul.Rakowicka 27
Tel. (0-12) 421-07-91, 616-77-42, fax. 421-06-28.

DACH Zofia (red.), Mikroekonomia, wyd. II poprawione i uzupełnione, 1997, ss. 340, format B5, zł 26, skrypt.
DACH Zofia (red.) Wprowadzenie do ekonomii, wyd. III poprawione i uzupełnione, 1997, ss. 116, farmat B5, zł 7, skrypt.
Informator dla kandydatów na studia dzienne zaoczne i wieczorowe w roku akademickim 1998/99, 1998, ss. 64, format B5, zł 7.
IWASEWICZ Andrzej, PASZEK Zbigniew, Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, 1997, ss. 344, format B5, zł 17, skrypt.
LITYŃSKA Aleksandra, Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, 1998, ss. 76, farmat B5, zł 7, monografia.
MIKUŁA Bogusz, POTOCKI Arkadiusz, Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, 1998, ss. 224, format B5, zł 21, skrypt.
PACHOLSKI Maksymilian, SŁABOŃ Andrzej, Słownik pojęć socjologicznych, 1997, ss. 232, format B5, zł 29.
STECZKOWSKI Jan, ZELIAŚ Aleksander, Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, 1997, ss. 244, format A5, zł 14, monografia.
Testy egzaminu pisemnego dla kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 1997, ss. 64, format B5, zł 6.
ZELIAŚ Aleksander (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, 1998, ss. 140, złł 14, monografia.

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ

60-967 Poznań
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. 54-31-54, 54-31-55

BARTKOWIAK Grażyna, Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, 1998, ark. wyd. 8, format B5, zł 11, monografia (ekonomia).
CIECHOMSKI Wiesław, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym, 1997, ark. wyd. 13,50, format B5, zł 15, monografia (ekonomia).
GAWRON Henryk, Ocena efektywności inwestycji, 1997, ark. wyd. 17, format B5, zł 25, podręcznik (ekonomia).
KRZYKAŁA Franciszek, Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, 1998, ark. wyd. 12, format B5, zł 11, materiały dydaktyczne (ekonomia).
KURTYS Edmund (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, 1998, ark. wyd. 15,75, format B5, zł 10, materiały dydaktyczne (ekonomia).
KURTYS Edmund (red.), Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego otoczeniem, 1998, ark. wyd. 11, format B5, zł 10, zeszyty naukowe (ekonomia).
MATŁOKA Marian, WOJCIESZYN Barbara, Matematyka dla kandydatów na studia ekonomiczne w roku akademickim 1998/1999, 1997, ark. wyd. 5,50, format B5, zł 6, materiały dydaktyczne (ekonomia).
MENDEL Tadeusz (red.), Badania nad procesem zarządzania przedsiębiorstwami, 1997, ark. wyd. 7,50, format B5, zł 10, zeszyty naukowe (ekonomia).
PARADYSZ Jan (red.), Statystyka w przykładach i zadaniach (wyd. II zmienione), 1997, ark. wyd. 19, format B5, zł 18, materiały dydaktyczne (ekonomia).
SZAJBA Ewalina, JARMUSZKIEWICZ Urszula, System zarządzania bazą danych ACCES 2.0, 1998, ark. wyd. 2,70, format B5, zł 6, materiały dydaktyczne (ekonomia).
ABT Stefan, Mikrokomputery w biznesie, 1997, ark. wyd. 11, format B5, zł 11,50, materiał dydaktyczny (ekonomia).
BARCZYK Ryszard, Głóne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, 1997, art. wyd. 17,50, format B5, zł 17, monografia (ekonomia).
BARTKOWIAK Grażyna (red.), Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju organizacji, 1997, ark. wyd. 6,50, format B5, zł 8, zeszyt naukowy (ekonomia).
CIESELSKI Marek, Strategie logistyczne przedsiębiorstw, 1997, ark. wyd. 7, format B5, zł 9, monografia (ekonomia).
DOMAN Małgorzata, MATŁOKA Maria, WOJCIESZYN Barbara, Matematyka dla zaocznych studiów ekonomicznych, 1997, ark. wyd. 6, format B5, zł 15, podręcznik (ekonomia).
DOMAN Małgorzata, MATŁOKA Maria, WOJCIESZYN Barbara, Matematyka dla zaocznych studiów ekonomicznych. Zbiór zadań, 1997, ark. wyd. 6, format B5, zł 9, podręcznik (ekonomia).
DOMAŃSKI Ryszard, STAWARSKA Renata (red.), European Studies, 1997, ark. wyd. 6, format B5, zł 8, zeszyt naukowy (ekonomia).
GACZEK Wanda M. (red.), Studia europejskie. Debiuty, 1997, ark. wyd. 7,50, format B5, zł 10, zeszyt naukowy (ekonomia).
GOLEMBSKI Grzegorz, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, 1997, ark. wyd. 14, format B5, zł 12, podręcznik (ekonomia).
GRASZEWICZ Henryk (koord.), Siedemdziesieciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1997, ark. wyd. 6,80, format B5, zł 10, (ekonomia).
GUZIK Bogusław (red.), Excel. Podstawowe zastosowania w ekonometrii, 1997, ark. wyd. 5,50, format B5, zł 6,50, materiał dydaktyczny (ekonomia).
GUZIK Bogusław, JUREK Witold (red.), Ćwiczenia z ekonometrii, 1997, ark. wyd. 10,50, format B5, zł 11,50, materiał dydaktyczny (ekonomia).
JANC Alfred (red.), Sektor bankowy w procesie zmian systemowych. Europa środkowa i wschodnia: początek zmian, 1997, ark. wyd. 13, format B5, zł 14, monografia (ekonomia).
KIEDROWSKI Krzysztof, MALAGA Roman, PANEK Emil, Elementy teorii produkcji. Materiały do ćwiczeń z ekonomii matematycznej, 1997, ark. wyd. 7,50, format B5, zł 10,50, materiał dydaktyczny (ekonomia).
KOWALSKI Tadeusz (red.), Financial reform in emergining market economies, 1997, ark. wyd. 19,50, format B5, zł 17, monografia (ekonomia).
ORCZYK Józef (red.), Wybrane instrumenty zarządzania kadrami w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, 1997, ark. wyd. 13, format B5, zł 11,50, zeszyt naukowy (ekonomia).
PIŚLEWSKA Genowefa, Elementy fizyki dla studentów towaroznastwa, 1997, ark. wyd. 14, format B5, zł 15, podręcznik (ekonomia).
RUNKA J. Henryk, Programowanie matematyczne, cz. 1. Programowanie liniowe, 1997, ark. wyd. 13, format B5, zł 10, materiał dydaktyczny (ekonomia).
SOBCZAK Antoni (red.), Prace z gospodarki mieszkaniowej, 1997, ark. wyd. 5,25, format B5, zł 5, zeszyt naukowy (ekonomia).
ŻUKOWSKI Maciej, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, 1997, ark. wyd. 14, format B5, zł 12,50, praca habilitacyjna (ekonomia).
 

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
tel. (0-71) 680-375 tel./fax (0-71) 680-134

KLIMCZAK B., Mikroekonomia (wyd. III zmienione), 1997, zł 15.
BORKOWSKA B., KLIMCZAK B., Mikroekonomia. Ćwiczenia (wyd. III), 1997, zł 7.
NIEDZIELSKA E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, 1997, zł 2,50.
MAŁACHOWSKI A., NIEDZIELSKA E., Zarys technologii komunikacji gospodarczej, 1997, zł 4,80.
CZUPIAŁ J. (red.), Ekonomika innowacji, 1997, zł 6.
BERAN T., JUNGOWSKA W., SZCZYGIEŁ I., Materiałoznawstwo. Ćwiczenia laboratoryjne, 1997, zł 6,70.
SIEDLECKA U., SIEDLECKA J., Sonda. System obserwacji trendów gospodarczych, 1997, zł 5,20.
URBAN S., ŁADOŃSKI W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, 1997, zł 15.
NYCZ M. (red.), Środowisko Windows: Excel, Acces w praktyce, 1997, zł 9.
STYŚ S., Problemy regionalizacji gospodarki żywnościowej, 1997, zł 5,20.
NOGA M. (red.), Makroekonomia (wyd. II uzupełnione ćwiczeniami), 1997, zł 13.
BABORSKI A. (red.), Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja, 1997, zł 7,50.
LACHOWICZ Z., Trening potencjału kierowniczego, 1997, zł 8.
URBAN S., SZLACHTA K., Ekonomika i organizacja handlu żywnością, 1997, zł 12,50.
WĄTROBA W., Socjologia i fallibilizm, 1997, zł 9.
KLIMCZAK B., Etyka gospodarcza, 1997, zł 10.
LUTY Z., Rachunkowość inflacyjna, 1997, zł 5.
STRAHL D., Modele zarządzania bankiem (Model Triada), 1997, zł 5.
WERSTY B. (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (wyd. III popr. i uzup.), 1997, zł 30.
NOWAK E., Podstawy controllingu, 1997, zł 16.
STYŚ A., Marketing w handlu, 1997, zł 13.
PISZ Z., Zadania społeczne, 1997, zł 16.
KRAWCZYK S., Badania operacyjne dla menedżerów, 1997, zł 15.
MAZUREK-ŁOPACIŃSKA K., Badania marketingowe, 1997, zł 20.
LICHTARSKI J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (wyd. II), 1997, zł 23.
BROSZKIEWICZ R., Podstawy gospodarki miejskiej, 1997, zł 10.
KLAMUT M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, 1997, zł 15.
RYMARCZYK J., Protekcjonistyczne i liberalne tendencje w polityce handlowej wspólnoty europejskiej, 1997, zł 10.
JASIULEWICZ L., Po prostu Word 6, 1997, zł 7,90.
TOMCZYK-TOŁKACZ J., Etyka biznesu, 1997, zł 5.
OSTASIEWICZ S., RUSNAK Z., SIEDLECKA U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, 1997, zł 18.
KRAWCZYK S., MAJCHRZAK J., WARĘŻAK L., Badania operacyjne dla menedżerów. Materiały do ćwiczeń, 1997, zł 12,80.
DITTMANN P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (wyd. II), 1997, zł 13.
CZAJA S. (red.), Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, 1997, zł 11.
ŁUCEWICZ J., Socjologiczne spojrzenie na organizację, 1997, zł 15.
KARWOWSKI J., Operacje zagraniczne banków centralnych, 1997, zł 18.
KAŁĄŻNA-DREWIŃSKA, Marketing w handlu, 1997, zł 23.
KIEŁCZEWSKI Z. (red.), Zarządzanie strategiczne, 1997, zł 16.
BOROWIEC J., WILK K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, 1997, zł 16.
KIEŁCZEWSKI S., Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej, 1997, zł 10.
SOŁTYS D., Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządzającej. Zbiór ćwiczeń, 1997, zł 16.
ŁOPACIŃSKA-MAZUREK K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, 1997, zł 24.
ŁOPACIŃSKA-MAZUREK K., Kultura w gospodarce rynkowej – podstawy adaptacji marketingu, 1997, zł 20.
KALETA A., Analiza strategiczna w przemyśle, 1997, zł 16.
ŁUKOSZ T., Prawo dla ekonomistów– Suplement do skryptu, 1997, zł 8.
WALESIAK M., BĄK A., Realizacja zadań marketingowych metodą Conjoint Analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS FOR WINDOWS, 1997, zł 10.
HAUS B., JAGODA H., Kontrakt menedżerski i firma zarządzająca jako nowe formy zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce, 1997, zł 8.
PATRZAŁEK L., Finanse lokalne, 1997, zł 14.
GABLETA M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie – kształtowanie i wykorzystanie, 1997, zł 15.
PERECHUDA K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, 1997, zł 12.
GOSPODAROWICZ A., MOŻARYN H., Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego, 1997, zł 12.
WINIARSKI B., Polityka ekonomiczna (wyd. III), 1997, zł 22.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA OFICYNA WYDAWNICZA

02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 164
tel. 49-49-25, 49-12-51 w. 486

BEIER Frederik, RUTKOWSKI Krzysztof, Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych. Logistyczna gra decyzyjna (wyd. V), ark. wyd. 12,90, format B5, zł 20, podręcznik (zarządzanie).
BROCHOCKA Urszula, GAJĘCKI Ryszard, Metody oceny projektów inwestycyjnych, 1997, ark. wyd. 8,40, format B5, zł 10, skrypt (ekonomia).
DOROSIEWICZ Sławomir, Modelowanie sieci transportowych – Monografie i Opracowania nr 437, 1997, ark. wyd. 10,60, format B5, zł 10, monografia (transport).
EGEMEN Henryka, KOBYLIŃSKI Andrzej, Testy egzaminacyjne z przedmiotu „Wstęp do informatyki”. Studium podstawowe (wyd. II), 1998, ark. wyd. 9,30, format B5, zł 10, skrypt (informatyka).
FRANKOWSKA Maria, Prawo traktatów, 1998, ark. wyd. 13,5, format B5, zł ..., podręcznik (prawo międzynarodowe).
GAJĘCKI Ryszard (red.), Rozwój firmy. Teoria przedsiębiorstwa.Wprowadzenie, 1997, ark. wyd. 9,90, format B5, zł 15, skrypt (organizacja i zarządzanie).
GALAS Weronika, GROMULSKA Wiesława, HOFFMAN Lucyna, POLAK-JASIEŃSKA Magdalena, Russkij jazyk dla diełowych ludiej, (cz. 1, wyd. II), 1997, ark. wyd. 13,80, format B5, zł 20, skrypt (język rosyjski).
GILEJKO Leszek, KLISZKO Czesława, TOWALSKI Rafał, Akcjonariat pracowniczy a zbiorowe stosunki pracy, 1998, ark. wyd. 7, format B5, zł 10, monografia (socjologia).
GILEJKO Leszek (red.), Społeczne ruchy czasu przełomu – Monografie i Opracowania nr 428, 1997, ark. wyd. 9,30, format B5, zł 10, monografia (socjologia).
GRABOWSKI Stanisław, Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych, 1997, ark. wyd. 12, format B5, zł 15, skrypt (gospodarka żywnościowa).
KIEŻUN Witold, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, 1998, ark. wyd. 35,20, format A4, zł 35, podręcznik (zarządzanie)
KŁOPOTOWSKI Jacek, Rachunek prawdopodobieństwa, 1997, ark. wyd. 5,90, format B5, zł 10, skrypt (matematyka).
KUCIŃSKI Kazimierz, Geografia ekonomiczna (wyd. V), zł 20, podręcznik (goegrafia ekonomiczna).
PINDAKIEWICZ Jan (red.), Podstawy marketingu (wyd. II), 1998, ark. wyd. 16,50, format B5, zł 20, podręcznik (ekonomia).
PRZYBYCIŃSKI Tomasz, Wprowadzenie do teorii polityki konkurencji, 1997, ss. 169, format B5, zł 15, skrypt.
STAWIECKA Anna, BĘZA Stanisław, Wirstchaftstexte (cz. 1, wyd. V), 1997, ark. wyd. 10,65, format B5, zł 15, podręcznik (język niemiecki).
STEFANOWICZ Bogdan, Informacyjne systemy zarządzania – przewodnik, 1997, ark. wyd. 3,80, format B5, zł 6, przewodnik.
TYNEL Andrzej, Arbitraż międzynarodowy w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, 1997, ark. wyd. 5, format B5, zł 10, skrypt (prawo międzynarodowe).
ŻWIRSKA Anna, W mire biznesa, 1997, ark. wyd. 4, format B5, zł 6, skrypt (język rosyjski).

Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

60-667 Poznań, ul. Witosa 45
tel. (0-61) 848-78-08, fax (0-61) 848-71-46

Dubas Andrzej, Gładysiak Stanisław (red.), Szczegółowa uprawa roślin rolniczych, 1997, ss. 248, format B5, zł 15 (skrypt).
Cieśliński Zbigniew (red.), Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego, 1997, ss. 360, format B5, zł 20 (podręcznik).
Ganowicz Ryszard, Plenzler Ryszard, Statyka, 1997, ss. 176, format 210210 mm, zł 15 (podręcznik).
Kukuła Jan, Magnuski Konrad, MiŚ Ryszard, WaŻyński Bohdan, ŻóŁciak Edward, Zagadnienia praktyczne z urządzania lasu. Część 1. Inwentaryzacja lasu i plany urządzania lasu. Część 2. Materiały pomocnicze - załączniki, 1997, cz. 1 - ss. 280, cz. 2 - ss. 180, format B5, zł 16 cz. 1 i 2 (skrypt).
Luterek Robert, Szmidt Alfred, Entomologia leśna z zarysem ekologii owadów, 1997, ss. 288, format B5, zł 10 (podręcznik).
Mocek Andrzej, Drzymała Stanisław, Maszner Piotr, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, 1997, ss. 416, format B5, zł 22 (podręcznik).
Staniszewska Alina, Zakrzewski Wiesław, Obróbka cięciem, 1997, ss. 240, format B5, zł 17 (podręcznik).
Tyszka Zbigniew, Wachowiak Anna, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, 1997, ss. 148, format B5, zł 10 (podręcznik).
Ważyński Bohdan, Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki, 1997, ss. 260, format B5, zł 18 (podręcznik).
Zabielski Stanisław, Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybko rosnących, 1998, ss. 68, format B5, zł 6 (skrypt)

WYDAWNICTWO AKADEMII ROLNICZEJ W SZCZECINIE 

71-460 Szczecin, ul. Doktora Judyma 22

DZIENIA Stanisław (red.), Zeszyty naukowe 180. Rolnictwo 67, 1997, ark. wyd. 7, format B5, zł 9, zeszyty naukowe (rolnictwo).
KMIEĆ Marek, Polimorfizm transferyny w stadzie owiec, rasy polska owca długowełnista, selekcjonowanym w kierunku wełnisto-plennym, 1997, ark. wyd. 7, format B5, zł 10,50, rozprawy rehabilitacyjne (zootechnika).
KOMPOWSKI Andrzej, HORBOWY Jan, Wstęp do teorii optymalnych połowów, 1997, ark. wyd. 8,8, format B5, zł 9, skrypt (rybactwo).
KRZYWY Edward, NOWAK Wanda, WOŁOSZYK Czesław, Chemia rolna, 1997, ark. wyd. 10, format B5, zł 10, skrypt (chemia).
MALINOWSKA Wanda, MALINOWSKI Leszek, Technika cieplna w rolnictwie, 1997, ark. wyd. 6,5, format B5, zł 6,50, skrypt (technika rolnicza).
MARKIEWSKA-KRAWIEC Danuta, KRAWIEC Bogdan, Podstawy statystyki matematycznej, 1997, ark. wyd. 10, format B5, zł 10, skrypt (matematyka).
PASEWICZ Wiesław, Matematyka dla studentów akademii rolniczych, 1997, ark. wyd. 10, format B5, zł 10, skrypt (matematyka).
POLESZCZUK Gorzysław, Charakterystyka chemiczna toni wodnej Zalewu Szczecińskiego (Zalewu Wielkiego) jako siedliska ichtiofauny, 1997, ark. wyd. 8,80, format B5, zł 13, rozprawy habilitacyjne (rybactwo).
REMISZ Alojzy (red.), Zeszyty Naukowe 176. Zootechnika (34), 1997, ark. wyd. 11, format B5, zł 14, zeszyty naukowe (zootechnika).
REMISZ Alojzy (red.), Zeszyty Naukowe 177. Zootechnika (35), 1997, ark. wyd. 21, format B5, zł 27, zeszyty naukowe (zootechnika).
STODOLNIK Ludmiła (red.), Acta Ichthyologica et Piscatoria XXVI/2, 1997, ark. wyd. 9,80, format B5, zł 15, zeszyty naukowe (rybactwo morskie i technologia żywności).
STODOLNIK Ludmiła (red.), Acta Ichthyologica et Piscatoria XXVII/1, 1997, ark. wyd. 8, format B5, zł 12, zeszyty naukowe (rybactwo morskie i technologia żywności).
TRZEBIATOWSKI Rajmund (red.), 1997, ark. wyd. 6, format B5, zł 7, zeszyty naukowe (rybactwo morskie).

WYDAWNICTWO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel. (0 22) 847 28 92, 843 90 41 (61, 81) w. 1590 
(sekretariat), w. 1388 (kolportaż), 
fax (0 22) 847 15 62

NAUKI BIOLOGICZNE

Biochemia

Malinowska A., Biochemia zwierząt, ss. 564, 28, zł (podręcznik).
Praca zbiorowa, Materiały do ćwiczeń z biochemii, ss. 136, 9, zł (skrypt).

Ekologia

Zimny H., Wybrane zagadnienia z ekologii, ss. 188, 7, zł (skrypt).
Runowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, ss. 288, 10, zł (monografia).

NAUKI CHEMICZNE

Chemia

Praca zbiorowa, Chemia – pytania, zadania, testy, ss. 176, 12, zł (skrypt)
Drapała T., Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, wyd. II, ss. 436, 15, zł (podręcznik).
Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, ss. 140, 9, zł (skrypt).
Drapała T., Kozakiewicz A., Ćwiczenia z chemii ogólnej, ss. 264, 15, zł (skrypt).

NAUKI EKONOMICZNE

Ekonomia

Ziętara W., (red.), Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej, ss. 404 (materiały konferencyjne).
Bud-Gusaim J., Wycena gospodarstw rolniczych oraz ich zasobów majątkowych, ss. 268, 20, zł (podręcznik)
Mossakowska E., Zajączkowska M., Zawojska A., Testy sprawdzające z ekonomii, ss. 88, 9, zł (skrypt).
Manteuffel Szoege H., Elementy ekonomiki środowiska (z rozszerzeniami), ss. 116, 5, zł (monografia).
Runowski H., (red.), Przemiany w strukturze agrarnej i zatrudnieniu rolniczym do końca XX wieku, ss. 204, 10, zł (monografia).
Klepacki B., Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania, ss. 220, 10, zł (monografia).
Kłodziński M., Siekierski C., (red.), Strategia rozwoju gmin wiejskich, ss. 236 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 29 (1997) ss. 128, 8, zł (zeszyty naukowe).
Praca zbiorowa, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 30 (1997), ss. 116, 8, zł (zeszyty naukowe).
Praca zbiorowa, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 31 (1997), ss. 164, 8, zł (zeszyty naukowe).
Kłodziński M., Rosner A., (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, ss. 316 (materiały konferencyjne).
BereŻnicka J., Plan roczny przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolniczego). Materiały do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, ss. 68, 6, zł (skrypt).
Parzonko A., Opis przedsiębiorstwa rolniczego. Materiały do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, ss. 88, 6, zł (skrypt).
Adamowicz M., (red.), Przedsiębiorstwo i instytucje rynku rolnego, ss. 164 (monografia).

*Brak ceny oznacza, że cały nakład danej publikacji przekazano zleceniodawcy – jednostce organizacyjnej SGGW lub instytucji zewnętrznej.

Gutkowska K., Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej, ss. 200 (rozprawa habilitacyjna).
Klepacki B., Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie, ss. 148, 10, zł (podręcznik).
Juszczyk S., Przyczyny zróżnicowania opłacalności produkcji ziemniaków jadalnych, ss. 144, 12, zł (monografia).
Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, ss. 92 (monografia).
Praca zbiorowa, Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych, ss. 256 (materiały konferencyjne).
Korab K., (red.), Ludzie i ziemia po upadku pegeerów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna, ss. 270 (materiały konferencyjne).
Frenkel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988–1995, ss. 120 (monografia).

NAUKI FIZYCZNE

Fizyka

Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w SGGW, ss. 172, 10, zł (skrypt).
Górski J., Elementy analizy wymiarowej, ss. 60, 4,5 zł (skrypt).

NAUKI HUMANISTYCZNE

Filozofia

Najder-Stefaniak K., Bergsona idea piękna i problemy heurystyki, ss. 148 (rozprawa habilitacyjna).
Snihur S., Wybrane zagadnienia logiki w ujęciu elementarnym, ss. 104, 9, zł (skrypt).

Historia

Kącka B., Stępka S., Sadaj-Sado K., Najnowsze dzieje Polski 1914–1989. Wybór źródeł, ss. 364, 15, zł (podręcznik).

Socjologia

Błaszczyk A., Ewolucja państwa. Wybór tekstów, ss. 540, 15, zł (podręcznik).
Praca zbiorowa, Etyka zawodowa, ss. 76 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Ochrona własności intelektualnej, ss. 64 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Akademicka Komisja Akredytacyjna – system oceny jakości kształcenia i akredytacji w szkolnictwie wyższym, ss. 36 (monografia).

NAUKI LEŚNE

Drzewnictwo

Turski M., Ocena dokładności określania przyrostu miąższości ściętych strzał sosny za pomocą różnych sposobów, ss. 80 (monografia).
Nicewicz D., Badania wody obiegowej z produkcji płyt pilśniowych i możliwości wykorzystania wyodrębnionych substancji koloidalnych, ss. 108 (rozprawa habilitacyjna).
Praca zbiorowa, Suszenie drewna, ss. 50, 3, zł (skrypt).
Dobrowolska E., Matejak M., Świgoń J., Suszarki do drewna, ss. 86, 4, zł (skrypt).
Dobrowolska E., Matejak M., Suszarnictwo – tabele i wykresy, ss. 44, 2,5 zł (skrypt).

Leśnictwo

Bruchwald A., Statystyka matematyczna dla leśników, wyd. III, ss. 256, 14, zł (skrypt).
MarszaŁek T., O dziedzictwie leśnym Polski i świata, ss.164, 20, zł (monografia).
Zielony R., (red.), Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczoleśna, ss. 336 (monografia).
Beker C., Dendrometryczna charakterystyka wybranych drzewostanów sosnowych znajdujących się pod wpływem imisji przemysłowych, ss. 124 (monografia).
Praca zbiorowa, Bibliografia prac naukowych i dydaktycznych pracowników Wydziału Leśnego w okresie 1985–1994, ss. 196 (informator).

NAUKI MATEMATYCZNE

Matematyka

Smolik S., Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla akademii rolniczych, wyd. II, ss. 260, 8, zł (skrypt).

NAUKI ROLNICZE

Agronomia

Praca zbiorowa, Materiały do ćwiczeń z łąkarstwa, wyd. III, ss. 148, 8, zł (skrypt).
Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., Systematyka i kartografia gleb, wyd. IV, ss. 152, 8, zł (skrypt).
Piekut K., Stan zrównoważenia ekosystemów łąkowych w warunkach zróżnicowanej gospodarki wodno-pokarmowej, ss. 120 (rozprawa habilitacyjna).
Praca zbiorowa, Agriculture, No 31, ss. 68 (zeszyt naukowy – Annals of WAU).
Brogowski Z., Czerwiński Z., Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa. Część II, wyd. VIII, ss. 104, 6, zł (skrypt).

Inżynieria rolnicza

Wolski W., (red.), Przewodnik do ćwiczeń z podstaw geotechniki – mechanika gruntów. Część 1, ss. 172, 8, zł (skrypt).
Wolski W., (red.), Przewodnik do ćwiczeń z podstaw geotechniki – mechanika gruntów.Część 2 – Ćwiczenia terenowe i laboratoryjne, ss. 172, 8, zł (skrypt).
Praca zbiorowa, Land Reclamation, No 28, ss. 136 (zeszyt naukowy – Annals of WAU).
Byczkowski A., Hydrologia, tom II, ss. 336, 15, zł (podręcznik).
Romaniuk W., Myczko A., Nowoczesne rozwiązania technologiczne obór dla gospodarstw rodzinnych, ss. 148 (poradnik).
Jarka S., Izraelski A., Projekt gospodarczego urządzenia gospodarstwa rolniczego, ss. 76, 6, zł (skrypt).
Praca zbiorowa, Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, zeszyt 9, ss. 104 (zeszyt naukowy).
Praca zbiorowa, Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska, zeszyt 13, ss. 276 (zeszyt naukowy).
Hewelke P. (red.), Edukacja podyplomowa w zarządzaniu środowiskiem wiejskim, ss. 76 (monografia).

Kształtowanie środowiska

Rylke J., (red.), Przyroda i miasto, ss. 224, 12, zł (monografia).
Kosmala M., Suski Z., Materiały budowlane w architekturze krajobrazu, wyd. III, ss. 312, 15, zł (skrypt).

Ogrodnictwo

Praca zbiorowa, Horticulture, No 18, ss. 140 (zeszyt naukowy – Annals of WAU).
Praca zbiorowa, Zeszyt pomocniczy do ćwiczeń z przedmiotu rośliny ozdobne, ss. 28, 4, zł (skrypt).

Technologia żywności i żywienia

Mroczek J., (red.), Ćwiczenia z kierunkowej technologii żywności – technologia mięsa i jaj, ss. 80, 5, zł (skrypt).
Gronowska-Senger A., HamuŁka J., Ocena żywienia. Zbiór ćwiczeń z nachylenia specjalizacyjnego, ss. 80, 4, zł (skrypt).
Jurczak M.E., Mleko – produkcja, badanie, przerób, ss. 188, 10, zł (skrypt).
Jurczak M.E., Ocena jakości mięsa. Ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, ss. 96, 7, zł (skrypt).
Praca zbiorowa, Properties of Water in Foods, ss. 180 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, New concept in lipid nutrition, ss. 124 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Integrated water resources management in rural environments, ss. 220 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Optimalization in water management. Proceedings at the short intensive course organized in the framework 11–16 July 1996, ss. 148 (materiały konferencyjne).

Zootechnika

Chachułowa J., Skomiał J., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ss. 132, 9, zł (podręcznik).
Praca zbiorowa, Integrowany chów bydła, ss. 204 zł (monografia).

NAUKI TECHNICZNE

Automatyka i robotyka

Bajkowski B., Automatyka, ss. 112, 4,5 zł (skrypt).
Bajkowski B., Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle drzewnym, ss. 80, 3,5 zł (skrypt).
Bajkowski B., Zbiór zadań z układów automatyki, ss. 52, 2,5 zł (skrypt).
Bajkowski B., Programowanie obróbki na obrabiarki CNC, ss. 72, 2,5 zł (skrypt).

Budowa i eksploatacja maszyn

Kuczewski J., Miszczak M., Podstawy konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych, ss. 384, 15, zł (podręcznik).
Kuczewski J., Waszkiewicz C., Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, ss. 552, 27, zł (podręcznik).
Elektrotechnika
Smoliński S., Laboratorium elektrotechniki z elementami elektroniki. Źródła fotowoltaiczne. Wprowadzenie do ćwiczeń. Część III, ss. 132, 6, zł (skrypt).

Nauki Weterynaryjne

Makuszyński K., Reorganizacja weterynarii i prywatyzacja usług weterynaryjnych w latach 1989–1990/1991 na tle przemian społeczno-ekonomicznych w rolnictwie polskim, ss. 176 (monografia).
Winnicka A., Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii, ss. 120, 10, zł (skrypt).
Praca zbiorowa, Mikrobiologia weterynaryjna: wczoraj, dziś, jutro, ss. 132 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Veterinary Medicine, No 20, ss. 132 (zeszyt naukowy – Annals of WAU).
Malicki K., (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z mikrobiologii weterynaryjnej. Podstawowa technika mikrobiologiczna, zeszyt 1, ss. 52, 5, zł (skrypt).
Malicki K., (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z mikrobiologii weterynaryjnej. Podstawowa technika mikrobiologiczna, zeszyt 2, ss. 120, 6, zł (skrypt).
Lechowski R., Cukrzyca psów i kotów, ss. 72, 6, zł (skrypt).
Klimuszko D., Klonowanie genu hemolizyny Serpulina hyodysenteriae, analiza DNA sklonowanego genu, określenie właściwości kodowanego białka, ss. 48 (rozprawa habilitacyjna).
Salwa A., Charakterystyka zakażeń herpeswirusem bydlęcym typu 1 (BHV-1) w stadach krów mlecznych z uwzględnieniem aspektów epizootiologii molekularnej, ss. 72 (rozprawa habilitacyjna).
Barej W., Kita J., (red.), Zakażenia wspólne dla ludzi i zwierząt, ss. 120 (materiały konferencyjne).
Praca zbiorowa, Kobiety w polskiej weterynarii, ss. 64 (monografia).

Inne

Pietrzak T., 50 lat Koła Łowieckiego „Grunwald” 1947–1997, ss. 120 (monografia).
Praca zbiorowa, Scientific and Academic Activities of Polish Universities, Universities, Spring 1997, ss. 760 (informator).
Praca zbiorowa, Scientific and Academic Activities of Polish Universities, Technical Universities, Spring 1997, ss. 734 (informator).
Praca zbiorowa, Scientific and Academic Activities of Polish Universities, Agricultural Academies, Economical Academies, Teacher Education Schools, Autumn 1997, ss. 638 (informator).
Nickowska J., Życie teatralne Szkoły Rolniczej w Bojanowie w latach 1945–1994, ss. 78

Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

50-617 Wrocław, ul. Banacha 11
tel. (071) 348-30-71 do 76 w. 121, 132, 173, 
fax. 348-27-25, 

BORKOWSKI J., Utlenianie biologiczne i łańcuch oddechowy, (wyd. I), 1997, ss. 24, format A5, zł 3, podręcznik (biochemia).
GAWROŃSKA M., Podstawy wymowy i impostacji głosu dla studentów i absolwentów akademii wychowania fizycznego (wyd. I) 1998, ss. 116, format B5, zł 12, (podręcznik).
IGNASIAK Z., JANUSZ A., Anatomia człowieka, cz. 2, wyd. III, 1997, ss. 460, format B5, zł 17, (podręcznik).
KOWIESKA U., Wybór źródeł i tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji (wyd. II), 1997, ss. 320, format B5, zł 13 (podręcznik).
NAWARA H., Organizacja czasu wolnego na koloniach i obozach, (wyd. II), 1997, ss. 190, format B5, zł 16, (podręcznik).
ORDYŁOWSKI M., Historia kultury fizycznej. Starożytność-Oświecenie, (wyd. II) 1997, ss. 153, format B5, zł 13 (podręcznik).
ROSŁAWSKI A., WOŻNIEWSKI M., Fizjoterapia oddechowa, (wyd. I), 1997, ss. 118, format B5, zł 9, (podręcznik).
ROSŁAWSKI A., Łacińsko-polskie nazewnictwo w rehabilitacji medycznej, (wyd. II), 1997, ss. 46, format B5, zł 6, (podręcznik).
ROSŁAWSKI A., ćwiczenia lecznicze i rekreacja fizyczna w chorobach reumatycznych, (wyd. II), 1997, ss. 76, format B5, zł 6, (podręcznik).
ROSŁAWSKI A., Wybrane zagadnienia z patofizjologii, 1998, ss. 100, format B5, zł 12, (podręcznik).
RUDZIŃSKI S., Sport i kultura fizyczna w świetle wybranych koncepcji filozoficznych, cz. 2, seria: Habilitacje, (wyd. I), 1997, ss. 92, format B5, zł 11.
SADOWSKA L., FIJAŁKOWSKI W., MARKOWSKA R., MICHALCZYK H., Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, (wyd. I), 1997, ss. 180, format B5, zł 12 (podręcznik).
STANKOWSKA K., BUGAJSKI A., PAWELEC R., Ćwiczenia z medycyny wychowania fizycznego i sportu, (wyd. II), 1997, format B5, ss. 100, zł 10 (podręcznik).
ZAGROBELNY Z., WOŹNIEWSKI M., Biomechanika kliniczna, (wyd. II), 1997, format B5, ss. 180 zł 16, (podręcznik).

Sprzedaż książek: Księgarnia „Skrypt”, ul. Mickiewicza 98, Budynek P3, 51-684 Wrocław, tel. 0-601 77-13-77.

WYDAWNICTWA AKADEMII MUZYCZNEJ 

im. Karola Lipińskiego
50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2

Muzyka oratoryjna i kantatowa, 1997, ss. 254, zł 8, (materiały konferencyjne).

WYDAWNICTWO MISCELLANEA BAŁTYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

75-413 Koszalin, al. Monte Cassino 6
tel. (0-94) 435-000

GROTH Andrzej, Pomniki prawa(cz. 2), Rewizja liberadzka prawa chełmińskiego 1566 [1711], 1997, ss. 247, format 207x148 mm, zł 12.
ILUK Jan, MARIAŃSKA Danuta (red.), Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, 1997, ss. 191, format 288, format 202x144 mm, zł 15.
ILUK Jan, PANER Anna, Historia. Podręcznik dla szkół średnich (t. I), Starożytność, 1997, ss. 265, format 242x172 mm, zł 17.
KRZYKAŁA Franciszek, Wprowadzenie do metod i technik socjologii gospodarczej, 1997, ss. 244, format 207x148 mm, zł 15.
LANGER Tomasz, Stany w USA. Instytucje – praktyka – doktryna, 1997, ss. 480, format 207x148 mm, zł 15.
LANGER Tomasz, Wstęp do prawoznawstwa, 1997, ss. 180, format 207x148 mm, zł 8.
ŁUKASZEWICZ Paweł, Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, 1997, ss. 75, format 207x148 mm, zł 8.
PANER Anna, ILUK Jan, Na tablicze, papirusie i pergaminie. Źródła historyczne dla uczniów szkoły średniej. Starożytność. Średniowiecze, 1997, ss. 291, format 242x172 mm, zł 12.
PANER Anna, ILUK Jan, Historia. Podręcznik dla szkół średnich (t. II). Średniowiecze, 1997, ss. 191, format 242x172 mm, zł 17,
POPOW Grzegorz, Logika dla humanistów (z. 1). Rachunek logiczny, 1997, ss. 45, format 207x148 mm, zł 5.

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA 

87-800 Włocławek, pl. Wolności 20
tel./fax (0-54) 31-32-92

KRAJEWSKI Mirosław (red), Zeszyty Naukowe WSPS. Nauki humanistyczne i społeczne (t. I), 1997, ss. 186, format B5, zł 12, czasopismo.
KRAJEWSKI Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, 1998, ss. 228, format A5, zł 15, poradnik.
Praca zawiera zagadnienia związane z warsztatem dyplomanta, a także kwestie dotyczące gromadzenia, porządkowania i opracowywania materiałów. Dużo uwagi poświęcono formie redakcyjnej i technicznej przygotowywanych prac. Do pracy dodano kilka załączników, których wykorzystanie autor poleca szczególnie.
Uzupełnieniem poradnika jest bogata bibliografia, która wskazuje na zainteresowanie bardzo szerokiej rzeszy praktyków, prowadzących seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie.
PIĄTEK Krzysztof (red.), Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej, 1997, ss. 341, format B5, zł 15, (materiały z konferencji).

Zamówienia kierować:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
we Włocławku, pl. Wolności 20, 87-800 Włocławek
tel./fax (0-54) 31-32-92
http://www.zsbikmw.wloc.pl/WSHE

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT SLAWISTYKI

Al. Ujazdowskie 18 m. 16, 00-478 Warszawa
tel./fax (0-22) 629-00-75, tel. (0-22) 624-37-29

BORYŚ W., POPOWSKA-TABORSKA H., Słownik etymologiczny kaszubszczyzny(t. II), DJ, 1997, format B5.
DECLES J. P., GENCEVA Z., KAROLAK S., KOSESKA-TOSZEWA V., Studia kognitywne (t. II), 1997, format B5.
GREK-PABISOWA Iryda, Historia i współczesność języka polskiego na Kresach Wschodnich, 1997, format B5.
HANDKE K., Rozważania i analizy językoznawcze, 1997, format B5.
POPOWSKA-TABORSKA H. (red.), Onomastyka i dialektologia, 1997, format B5.
SOBIERAJSKI Z. Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, 1997, format B5.
ZIENIUKOWA J. Obraz językowy Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, 1997, format B5.
Książki wydane nakładem Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego i Towarzystwa Naukowo Warszawskiego
HANDKE K. (red.), Kresy – pojęcie – rzeczywistość, 1997, format B5.
KALETA Z., The surname as a cultural value and an ethnic heritage, 1997, format B5.....
RUDNIK-KARWATOWA Z. (red.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994, format B5.
SWOBODA W., BRZÓSTOWSKA A. (red.), Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian(z. 4), seria grecka, 1997, format A5, prace slawistyczne.
TABORSKA H. (red.), Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy. Zbiór studiów, 1997, format A5, prace slawistyczne.

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

45-058 Opole, ul. Ozimska 46.

Kwartalnik Opolski, nr 3-4 1997, ss. 160, format A5.

 

WYDAWNICTWO WIEDZA POWSZECHNA

poleca 
publikacje, które pomogą rozwiązać niejeden problem podczas studiów

ENCYKOLOPEDIA GEOGRAFII ŚWIATA - praca zbiorowa

Zakrojona na kilka tomów edycja ma zadanie dostarczyć wyczerpujące informacje o środowisku geograficznym poszczególnych kontynentów, regionów i krajów, ich zasobów naturalnych, sytuacji politycznej, a także historii i zabytkach.

Tom AZJA zawiera ponad 6000 haseł, 40 map przeglądowych i 8 map tematycznych, ponad 400 kolorowych zdjęć, barwne flagi i godła państw.

Kolejny tom EUROPA WSCHODNIA, AZJA ŚRODKOWA I PÓŁNOCNA, ZAKAUKAZIE - nowość! - to najbogatsze źródło informacji o państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Zawiera około 8000 haseł, 20 map przeglądowych i 10 map tematycznych, ponad 300 kolorowych zdjęć, barwne flagi i godła państw.

SŁOWNIK BOTANICZNY

Kompletna encyklopedia botaniczna zawiera ponad 5200 haseł, prawie 800 rysunków, 125 fotografii czarno-białych i około 100 barwnych. Umożliwia uzyskanie pełnej wiedzy o szacie roślinnej Ziemi.

SŁOWNIK FIZYCZNY

Słownik zawiera około 1800 haseł z wszystkich działów fizyki. Większość to hasła krótkie, wyjaśniające pojęcia i terminy fizyczne. Ważniejsze problemy ujęto w artykułach przeglądowych (np. fale, cząstki elementarne, ciało stałe, optyka).

LEKSYKON HISTORII POLSKI - M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz

Około 28000 haseł biograficznych i ponad 7,5 tysiąca rzeczowych obejmujących historię Polski od jej początków po czasy nam współczesne i dotyczących obszaru państwa w jego historycznie zmiennych granicach.

MAŁY SŁOWNIK HISTORII POLSKI - W. Sienkiewicz

Słownik zawiera ponad 500 haseł rzeczowych i biograficznych, które dotyczą najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski od połowy X wieku do roku 1996. Szczególnie wiele miejsca zajmuje historia polityczna lat 1939-1996.

KRESY W LITERATURZE. TWÓRCY DWUDZIESTOWIECZNI - praca zbiorowa

Próba krytycznej refleksji nad polską „literaturą kresową”. Kilkunastu autorów omawia pojęcie „literatury kresowej”, kulturę pogranicza, wielojęzyczność kresów jako wartość kulturową oraz twórczość wybitnych pisarzy związanych biograficznie ze wschodnimi obszarami dawnej Rzeczpospolitej (m.in. J. Iwaszkiewicza, Cz. Miłosza, B. Schultza, T. Konwickiego).

LITERATURA POLSKA 1918-1975). T. 3. 1945-1975. Cz.1. - praca zbiorowa

Część pierwsza trzeciego tomu monumentalnego opracowania, przygotowanego pod auspicjami Instytutu Badań Literackich PAN zawiera teksty o kulturze literackiej (polityka i geografia kulturalna, wydawnictwa książkowe, sytuacja pisarzy, nagrody i konkursy, czytelnictwo itp.) oraz o ruchu czasopiśmienniczym, eseistyce i wiedzy o literaturze tego tak złożonego i burzliwego politycznie okresu.

PISARZE STAROPOLSCY T. 2 - praca zbiorowa

Kolejny tom żywo i interesująco napisanego kompendium wiedzy o początkach literatury polskiej, w którym czytelnik znajdzie bogactwo rzadko lub nigdy w dostępnych źródłach nie publikowanych informacji. W tomie przedstawiono twórców okresu staropolskiego tej miary, jak np.: Łukasz Górnicki, Piotr Skarga, Szymon Szymonowic.

PODRĘCZNY SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH - W. Kopaliński
14000 haseł wzbogaconych o wyrazy z dziedziny kultury popularnej, subkultur młodzieżowych, komputeryzacji. Zwroty obcojęzyczne zamieszczono tylko w podstawowym zakresie, 58 tablic almanachu.

SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ I EKONOMICZNEJ ANGIELSKO-POLSKI - A. Jaślllan, H. Jaślan.

Około 70000 wyrazów, terminów i wyrażeń używanych w prawie, ekonomii i handlu oraz w dziedzinach nauk z nimi związanych. Spisy: angielskich i amerykańskich wag i miar, skrótów, organizacji wyspecjalizowanych, wykazy angielskich i amerykańskich dokumentów prawnych.

SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ I EKONOMICZNEJ NIEMIECKO-POLSKI - W. Skibicki

45000 haseł - wyrażeń i zwrotów z dziedziny prawa, gospodarki, ekonomii, rachunkowości, przetwarzania danych, informatyki, łączności i wielu innych.

SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH I ZWROTÓW OBCOJĘZYCZNYCH Z ALMANACHEM - W. Kopaliński

Słownik zawiera około 20000 haseł. Istotne jego uzupełnienie stanowi Almanach złożony z 57 różnotematycznych tablic.

ZAPRASZAMY DO KSIĘGARŃ!

Informacji o współpracujących z „Wiedzą Powszechną” hurtowniach i księgarniach udziela Dział Handlu Wydawnictwa, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, tel./fax (0-22) 826-85-94

WYDAWNICTWO SEJMOWE
ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa
tel. (0-22) 694-10-04
fax (0-22) 694-13-67

oferuje serie:

Wiedza o Sejmie

Słownik wiedzy o Sejmie 6,25 zł
J. Pietrzak – Sejm RP tradycja i współczesność 6,25 zł
P. Sarnecki – Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe 4,40 zł
J. Głuchowski – Uchwalenie budżetu państwa 6,25 zł

Prawa i wolności

B. Banaszak – Prawo wyborcze  obywateli 4,40 zł
T. Fuks – Prawo do wolności i bezpieczeń-stwa osobistego 4,40 zł
B. Zawadzka – Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne 4,40 zł
L. Wiśniewski – Wolność przemieszczania się i wyboru kraju zamieszkania 5,60 zł
B. Banaszak – Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami 3,80 zł

Parlamenty świata

P. Silk, R. Walters – Jak działa parlament brytyjski 8,80 zł
J. Isensee, P. Kirchhof – Parlament Republiki Federalnej Niemiec 11,25 zł
R. Davidson, W. Oleszek – Kongres i kongresmani 10,00 zł
G. Mahler – Kneset parlament w systemie politycznym Izraela 18,75 zł
H. Schambeck – Parlament Republiki Austrii 22,50 zł

Problemy legislacji

Cz. Żuławska – Zasady prawa gospodarczego prywatnego 2,50 zł
S. Wronkowska, M. Zieliński – Zasady tech-niki prawodawczej (komentarz) 5,00 zł

Konstytucje

Konstytucja Albani, Konstytucja Estonii, Konstytucja Finlandii, Konstytucja Francji, Konstytucja Grecji, Konstytucja Królestwa Norwegii, Konstytucja Rumunii, Konstytucja Republiki Czeskiej, Konstytucja Republiki Chorwacji, Konstytucja Republiki Słowenii.
wszystkie zeszyty w cenie 2,50 zł za egz.

PISANIE SCENARIUSZA FILMOWEGO

Syd Field, Rolf Rilla
tł. Wanda Wertenstein
wstęp: Bolesław Michałek
s. 240, format A5, oprawa miękka
cena 14 zł

KSIĄŻKA PRZEZNACZONA JEST DLA POCZĄTKUJĄCYCH, A TAKŻE DOŚWIADCZONYCH JUŻ SCENARZYSTÓW, KTÓRZY PRAGNĄ UDOSKONALIĆ SWÓJ WARSZTAT. ZACIEKAWI TEŻ Z PEWNOŚCIĄ WSZYSTKICH INTERESUJĄCYCH SI KONSTRUKCJĄ SCENARIUSZA. ZASADY W NIEJ OPISANE MOGĄ ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ PRZY ANALIZIE I TWORZENIU WSZYSTKICH INNYCH WYPOWIEDZI POSŁUGUJĄCYCH SIĘ OBRAZEM FILMOWYM CZY TELEWIZYJNYM (Z REKLAMÓWKĄ WŁĄCZNIE).

ZAWIERA PRECYZYJNIE UJĘTE STRYKTURALNE I STYLISTYCZNE ELEMENTY ISTOTNE DLA WSZYSTKICH DOBRYCH SCENARIUSZY. PREZENTUJE, KROK PO KROKU, OBSZERNĄ TECHNIK PISANIA SCENARIUSZA FILMOWEGO.

 

SZTUKA MÓWIENIA

Bronisław Wieczorkiewicz
s. 160, format 14,5 x 21 cm, oprawa miękka
cena 11 zł

PORADNIK PRZEZNACZONY DLA WSZYSTKICH, KTÓRYM PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD POPRAWNEGO MÓWIENIA POTRZEBNA JEST ZE WZGL DÓW ZAWODOWYCH I POZAZAWODOWYCH.

ZAWIERA WIELE ZESTAWÓW ĆWICZEŃ DYKCYJNYCH, PRZYKŁADY LOGICZNEJ ANALIZY TEKSTÓW I SŁOWNIK PODAJĄCY PRAWIDŁOWĄ WYMOW WYRAZÓW, KTÓRE NAJCZ ŚCIEJ ULEGAJĄ BŁ DOM ARTYKULACYJNYM.

Zamówienia prosimy kierować na adres:
ART-PROGRAM Sp. z o.o.
ul. Grochowska 170/83, 00-991 Warszawa 44, skr. poczt. 94
tel. (0-22) 610-34-61, tel./fax (0-220 42-43-08, fax (0-22) 610-01-57

Książki przesyłane będą za zaliczeniem pocztowym. Do przesyłki doliczony będzie jej koszt , t.j. 5,60 zł.

Oficyna Edukacyjna 
* Krzysztof Pazdro
ul. Kościańska 4 01-695 Warszawa
tel./fax (0-22) 639-85-40, 833-65-78
e-mail: oepazdro@pol.pl 

Czerwiński Andrzej

Energia jądrowia i promieniotwórczość

(wyd. I), ss. 192, format B5

W stulecie odkrycia pierwiastków promieniotwórczych oddajemy do rąk Państwa książkę prof. Andrzeja Czerwińskiego „ENERGIA JĄDROWA I PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ”.

Autor przedstawił w niej problemy związane z energią jądrową i promieniotwórczością – korzyści jakie przynoszą one człowiekowi, a także zagrożenie, które mogą powodować. Przystępnie i zajmująco wyjaśnił istotę budowy materii oraz zjawiska promieniotwórczości naturalnej i sztucznej. Ciekawie opisał procesy, które zachodzą podczas kontrolowanych i niekontrolowanych reakcji jądrowych, a także reakcje jądrowe przebiegające w gwiazdach.

Książka zawiera wiele ciekawostek historycznych, dużą liczbę rysunków oraz unikalnych zdjęć, które czynią ją interesującą a jednocześnie łatwą w odbiorze.
Książka ta może być podręcznikiem radiochemii i chemii jądrowej w szkołach wyższych o profilu medycznym i przyrodniczym. Skorzystają z niej także zapewne nauczyciele chemii i fizyki w szkołach średnich i technikach.

Szczególnie użyteczna okaże się w jednostkach wojskowych o różnych specjalnościach – począwszy od służby chemicznej i radiometryczno-dozymetrycznej, inżynieryjnej, paliw i zaopatrzenia materiałowego do służby żywnościowej, mundurowej, uzbrojenia naziemnego, morskiego i lotniczego, planowania operacyjnego i zakwaterowania.

 

Wydawnictwo 
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W Częstochowie poleca:
ul. Waszyngtona 4/8, tel. (0-34) 61-48-54, 24-70-64 w. 216,
fax (0-34) 65-14-97
U. Cierniak, 
Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, 
ss. 192, 6,00 zł.
R. Derbis (red.), 
Psychologia VI, 
ss. 120, 6,00 zł.
K. Drawert, Monolog Niemca. Monolog eines Deutschen, 
ss. 208, 10,00 zł).
T. Dubicki, M. Orman (red.), Zeszyty Koła Naukowego Historyków WSP w Częstochowie, 
ss. 108, 5,00 zł.
B. Gofron, 
Systemowe podstawy doboru treści kształcenia, 
ss. 116, 4,00 zł.
L. Kowalewski, 
Przyroda kompleksów stawowych na obszarze województwa częstochowskiego, 
ss. 292, 15,00 zł.
O. Łodyga, ???????????
Funkcjonowanie rynku pracy, studentów. Przewodnik dla studentów, 
ss. 24, 2,00 zł.
M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. 
Życie i twórczość, 
ss. 284, 15,00 zł.
M. Małecki, Lucjan Siemieński. 
Od wczesnych utworów do „Trzech wieszczb”, 
ss. 260, 12,00 zł.
E. Małolepszy, 
Historia kultury fizycznej. Przewodnik bibliograficzny dla studentów, 
ss. 40, 5,00 zł.
E. Małolepszy, A. Nowakowski, M. Ponczek (red.), 
Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku), 
ss. 200, 10,00 zł.
S. Pamuła, 
Słownik komunikacji społecznej Kościoła, 
ss. 268, 16,00 zł.
A. Pluta, Pedagogika opiekuńcza – wymiary podstaw edukacji nauczcielskiej. 
Cz. I. Granice i pogranicza opowieści pedagogicznej a filozoficzno-kulturoznawcze współrzędne refleksji humanistycznej. 
Publikacja naukowa, zwarta, ss. 248, 5,50 zł.
S. Podobiński, 
Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej, 
ss. 216, 5,00 zł.
J. Starnawski, 
Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia, 
ss. 156, 6,00 zł.
P. Stawiński, 
Demonizm i czary w życiu społecznym purytanów amerykańskich okresu kolonialnego, 
ss. 256, 10,00 zł.
Z. Stempor, 
Teksty rosyjskie dla lektorów, 
ss. 128, 3,00, zł.
J. Suchmiel, 
Żydówki ze stopniem doktora wszech nauk lekarskich oraz doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim do czasów II Rzeczypospolitej, 
4,00 zł.
A. Swieżawski, 
Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu. 
Wybór pism, 16,00 zł.
W. Szlufik, 
Funkcjonowanie środków przekazu społecznego w edukacji przedszkolnej i szkolnej, 
ss. 184, 9,00 zł.
I. Wagner, 
Sieroctwo społeczne – przyczyny, następstwa formy kompensacji. Studium teoretyczno-badawcze, 
ss. 120, 6,50 zł.
J. Walczak, A. Zielecki (red.), 
Przeszłość w szkole przyszłości, 
ss. 332, 10,00 zł.
Rędziński K. (red.), 
Fundacyjne Szkolnictwo Żydowskie w Galicji w latach 1881-1918, 
ss. 180.
P. Borowik (red.), 
Matematyka III, 
ss. 82, 4,00 zł. 

 

Uwagi

Powrót do strony głównej