Konkurs


REGULAMIN KONKURSU

 

A. Postanowienia ogólne.

 

1. Konkurs „SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez „Forum Akademickie” z siedzibą w Lublinie ul. Zana 38 a (zwane dalej „Forum Akademickim”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorzy nagród w Konkursie(zwani dalej „Fundatorami”):
Horizon Travel, ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań,
Carl Zeiss Sp. z o.o., ul. Naramowiecka 76, 61-622 Poznań

3. Honorowy patronat nad Konkursem obejmie prof. Michał Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji.

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:
(a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez „Forum Akademickie”,  Fundatorów lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
(b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
(c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w punktach (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B. Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs jest organizowany okresie od 15 czerwca 2005 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 31 października 2005 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie. Odbiór nagród do 30 kwietnia 2006 roku.

 

C. Komisja Konkursowa.

 

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych oraz sposobu wyłonienia zwycięzców Konkursu, „Forum Akademickie” powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez „Forum Akademickie”. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

D. Nagrody.

 

1.Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są:
I nagroda: dwa noclegi w Londynie w hotelu 3* dla 2 osób oraz 2000 zł
II nagroda: dwa noclegi dla 2 osób w hotelu 4* Crown Piast w Krakowie
III nagroda: dwa noclegi dla 2 osób w hotelu 4* Sofitel we Wrocławiu.
(noclegi w terminie do 30 kwietnia 2006 wyłączając święta Wielkanocne)

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych (jeśli wygrana to pobyt w hotelu lub inna nagroda rzeczowa).

3. Każdemu z uczestników Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

  

1.  W Konkursie mogą wziąć udział doktoranci i pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytutów naukowych, którzy nie ukończyli 35 roku życia (nie mają jeszcze habilitacji). Na konkurs będą przyjmowane prace w języku polskim o objętości 10 - 12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, adres, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail) i krótką notą o przebiegu pracy naukowej.
Najlepsze artykuły zostaną nagrodzone i opublikowane w „Forum Akademickim”.
Prace należy przesyłać pod adresem „Forum Akademickiego” z dopiskiem „Konkurs”.

2.  O przyznaniu nagród zadecyduje Komisja w składzie:
Prof. Magdalena Bajer,
Prof. Łukasz Turski
Grzegorz Filip.

3. Lista zwycięzców Konkursu podana zostanie na stronie internetowej w listopadzie 2005 roku oraz opublikowana w grudniowym numerze „Forum Akademickiego”. 

4. „Forum Akademickie” zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

5. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odpłatnych publikacji w prasie.

 F. Odbiór nagród.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2005 roku. Laureaci zostaną poinformowani listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wyniki zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”

2. Warunki realizacji nagród zostaną ustalone między zwycięzcami a „Forum Akademickim” i Fundatorami nagród.

3. Jeśli nagrodą są noclegi w hotelu, zwycięzca konkursu zobowiązany jest zgłosić się w danym hotelu w ustalonym z Fundatorem terminie w celu realizacji nagrody.

4. Niezgłoszenie się w hotelu (w przypadku, gdy nagrodą jest nocleg w hotelu) w terminie ustalonym z Fundatorem, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec „Forum Akademickiego” i Fundatorów.

G. Postanowienia końcowe.

 

1. „Forum Akademickie” zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do „Forum Akademickiego”, Fundatora jak również uprawnia „Forum Akademickie” do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. „Forum Akademickie” przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami.  Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.  Dane po ich wykorzystaniu do organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do „Forum Akademickiego” na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej „Forum Akademickiego” pod adresem www.forumakad.pl oraz w siedzibie „Forum Akademickiego”.

6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

7. „Forum Akademickie” zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.